Sinds het allereerste begin van de mensheid heeft de plotselinge opkomst van nieuwe technologieën diepgaande – maar niet onmiddellijk voor de hand liggende – sociale gevolgen gehad. Naarmate de manier waarop we leven verandert, veranderen wij ook. Soms heel diep.

De hersenen van Homo sapiens overal op aarde zijn bijvoorbeeld nu kleiner dan 300.000 jaar geleden. Een van de vele concurrerende verklaringen voor dit fenomeen is de theorie dat de opkomst van taal en de verspreiding van kennis over de samenleving de complexiteit van problemen die door individuen moesten worden opgelost, hebben verminderd. In wezen hebben de eerste menselijke technologieën – cultuur en taal – de cognitieve last voor individuen enorm verminderd. In plaats daarvan werd het geëxternaliseerd – naar verhalen, tradities, religies en ambachten. We hebben nu kleinere hersenen dan onze allereerste voorouders, maar toch weten we veel meer dan ze ooit hadden kunnen dromen.

Beschouw een ander voorbeeld: het gebruik van puntige stokken, vooral projectielen, in vroege menselijke samenlevingen. Deze eenvoudige technologische vooruitgang hielp onze voorouders bij het jagen op grote hoefdieren zoals mammoeten, maar heeft mogelijk ook een cruciale rol gespeeld bij het bevorderen van een meer egalitaire samenleving door de macht van fysiek dominante mannen te verminderen. Volgens de beroemde primatoloog Christopher Boehm verklaart deze plotselinge herverdeling van het potentieel voor geweld de afname van het soort reactieve agressie dat we bij de andere mensapen zien. Puntige stokken reorganiseerden de macht tussen mensen – de technologie bevorderde een ontwikkelde cultuur van politiek egalitarisme die mensachtigen sterk onderscheidt van de ultragewelddadige chimpansee, onze naaste neef.

Ongeveer twaalfduizend jaar geleden begonnen nieuwe technologieën dit “puntige” egalitarisme uit te dagen. Mensen maakten gebruik van de kracht van de evolutie en begonnen selectief planten en dieren te kweken, en dit maakte een duurzaam en telbaar overschot mogelijk. De zogenaamde neolithische revolutie ging niet alleen over voedsel; het bracht nieuwe instrumenten, relaties en sociale structuren met zich mee. Het door de landbouw gegenereerde overschot maakte de weg vrij voor de oprichting van agrarische staten. Dit was het moment waarop menselijke samenlevingen voor het eerst getuige waren van de opkomst van gestructureerde hiërarchieën en de opkomende bureaucratieën van de staat, compleet met zijn attributen van macht en onderwerping. De wapens die ooit onze egalitaire aard mogelijk maakten, waren nu de instrumenten van macht, uitbuiting en overheersing.

De eerste experimentele tuinbouwers probeerden geen hiërarchie te construeren uit wilde graszaden. Het was een onbedoeld gevolg van een zeer nuttige innovatie. De accumulatie van rijkdom en macht, en de staatsinstellingen die ontstonden om deze te verdedigen, brachten ook beschaving en geschreven taal met zich mee. Toen de landbouw voor het eerst opkwam, zagen we een daling van de gezondheid en de levensverwachting; maar uiteindelijk maakte het langere, rijkere en gezondere levens mogelijk, en een veel grotere menselijke bevolking.

De opkomst van het kapitalisme markeerde echter een verschuiving in het tempo en het patroon van technologische veranderingen. Zoals elke student van Karl Marx zal weten, wordt het kapitalisme gekenmerkt door consistente en soms radicale revoluties in de manier waarop mensen produceren wat ze nodig hebben. In de pre-kapitalistische vormen van sociale organisatie verliep de groei traag en werd deze gekenmerkt door periodieke demografische ineenstorting. In het kapitalisme is de productie per arbeider gestaag toegenomen en zijn alle Malthusiaanse grenzen overwonnen.

De afgelopen honderd jaar zijn, ondanks enorme technologische vooruitgang, bepaalde kernkenmerken van het kapitalisme stabiel gebleven: de macht van de staat, de afhankelijkheid van de markten, de particuliere toe-eigening van het sociale surplus, enzovoort. Maar als we het verleden als onze gids willen nemen, ligt bij elke nieuwe technologische vooruitgang het potentieel voor baanbrekende gevolgen. De geschiedenis van de mensheid is een bewijs van de transformerende kracht van technologie. Ontwikkelingen uit het verleden hebben de menselijke productieve capaciteiten vergroot, maar sommige hebben ook geresulteerd in de herstructurering van het sociale leven en de herverdeling van de macht.

Al sinds de Luddieten, en consequent sinds de jaren zestig, zijn mensen aan de linkerkant – en overigens in het hele politieke spectrum – vooral bezorgd over de gevolgen voor de arbeidsmarkt van deze meedogenloze technologische vooruitgang. Dat is alleen maar verstandig. Nieuwe productietechnieken hebben vaak arbeidskracht bespaard om de kosten te verlagen. Gelukkig wordt de groeiende totale productie in de meeste gevallen gecompenseerd door de creatie van nieuwe producten en markten mogelijk te maken.

Innovatie in het digitale tijdperk heeft tot nu toe echter niet de verwachte enorme stijging van onze totale productiviteit opgeleverd. Computers, robotica, algoritmen, internetcommunicatie en nu ook kunstmatige intelligentie (AI) op basis van grote taalmodellen zijn allemaal in het productieproces geïntegreerd. Toch is de groei van de productiviteit per hoofd van de bevolking nog steeds aanzienlijk lager dan tijdens de naoorlogse periode – vooral in de landen die al vooroplopen op technologisch gebied.

Sinds de komst van ChatGPT beginnen mensen zich opnieuw zorgen te maken. Terwijl ze moeite hebben om grip te krijgen op de implicaties van recente ontwikkelingen op het gebied van AI, hebben experts en politici per ongeluk het tweesnijdende karakter van technologische omwentelingen herontdekt. Terwijl sommigen een dystopische toekomst voorzien waarin werkloosheid de boventoon voert en de voordelen alleen ten goede komen aan de kapitaalbezitters, stellen anderen zich een utopische wereld voor zonder zwoegen. Net als bij eerdere rondes van technologische vooruitgang beginnen mensen zich af te vragen welke banen geautomatiseerd zullen worden en in welke mate.

Niemand kan zeker zijn van wat de toekomst brengt als het gaat om dergelijke technologische doorbraken. Wat we niettemin hebben is een paar honderd jaar kapitalistische geschiedenis, en dat maakt het mogelijk een paar algemene lessen te trekken. De automatisering van de werkgelegenheid heeft er doorgaans toe geleid dat arbeid in andere bedrijfstakken werd opgenomen. Deze verschuivingen in de beroepsbevolking zijn in verband gebracht met betekenisvolle veranderingen in de verdeling van macht en inkomen over economieën. De meeste grote innovaties van de afgelopen eeuw hebben geresulteerd in een groter prerogatief van het management, en dat was ook de bedoeling. Technische veranderingen zijn zelden neutraal als het gaat om de effecten die ze hebben op de subjectieve beleving van werk. De macht van instellingen, vakbonden en partijen uit de arbeidersklasse kan de inkomens- en werkgelegenheidseffecten van automatisering beïnvloeden, maar zelden hebben zij het traject van de technologische verandering zelf bepaald.

Maar zo nu en dan slaagt een technologische doorbraak er in feite in om de voorwaarden waarop we opereren fundamenteel te transformeren – niet alleen als klasse of samenleving, maar als soort. Net als de komst van taal of landbouw zou de opkomst van AI heel goed een van deze baanbrekende verschuivingen kunnen zijn. Maar het is niet duidelijk dat het effect op werkgelegenheid zal het mechanisme zijn waardoor we deze omwenteling ervaren. Terwijl we dit schrijven woedt er een door AI ondersteunde oorlogvoering in Gaza en Oost-Europa. Nieuwe en angstaanjagende surveillancemethoden worden nu over de hele planeet ingezet. En het wordt steeds moeilijker om digitaal aangevulde of geproduceerde beelden en geluiden te onderscheiden van beelden en geluiden die uit het echte leven zijn vastgelegd. Deze niet-marktgerichte toepassingen zijn politiek betekenisvol en, eerlijk gezegd, enger dan welke werkgelegenheidsverschuiving dan ook.

Wetenschap en technologie staan ​​op het punt om op nieuwe manieren vooruitgang te boeken en zouden heel goed vooruitgang kunnen boeken in richtingen die voor velen – zelfs voor iedereen – erg moeilijk te begrijpen zijn. Dit brengt zowel risico als mogelijkheid met zich mee. De belofte van een gezondere, rijkere wereld is bijvoorbeeld heel reëel, maar dat geldt ook voor de angstaanjagende opeenstapeling van destructieve militaire AI-toepassingen.

Zoals het geval was sinds het begin van de arbeidersbeweging, moeten socialisten zich bezighouden met politiek in een veranderend technologisch landschap. Het bestrijden van automatisering op zich kan een verloren strijd zijn, maar het verdedigen van de autonomie en de macht van werknemers hoeft dat niet te zijn. De eisen voor de verdeling van de opbrengsten van de efficiëntiewinst zijn het absolute minimum. Maar met betrekking tot de enorme onbekendheden van AI-technologie is er geen duidelijk pad.

Wat we wel weten is dat werknemers en gewone mensen beslissingsmacht zouden moeten hebben bij de inzet ervan. In een beroemd artikel schreven Claus Offe en Helmut Wiesenthal over hoe de problemen van collectieve actie verschillen voor elites en gewone werkende mensen. De belangen van de elite zijn transparant – elke behoefte ligt stroomafwaarts van de winst – en dit kan worden bereikt via technocraten en advocaten die hun wensen uitvoeren. De belangen van de arbeidersklasse zijn echter nooit transparant; er is altijd sprake van dialoog, en dat moet ook zo zijn ontdekt. Sommige mensen hebben simpelweg meer inkomen nodig; anderen zijn misschien ouder en gericht op veiligheid op de werkplek; sommigen hebben gezondheidsgerelateerde behoeften of kinderen die een verzekering nodig hebben; anderen zouden nog steeds liever onderhandelen over meer vrije tijd. Dialoog is altijd noodzakelijk geweest, niet alleen om dat doel te bereiken, maar ook om dat doel te bereiken begrip de doelstellingen van gewone mensen.

De toekomst van AI is niet anders en zal een voortdurende dialoog vereisen om te ontdekken wat onze belangen inderdaad zijn. Dit proces zal een noodzakelijke, zo niet voldoende voorwaarde zijn voor een humaan bestuur van nieuwe technologieën. Een fatsoenlijke toekomst vereist dat de grote meerderheid van de mensen een stem heeft als het gaat om onderzoek, ontwikkeling en inzet van technologie. Dit is alleen mogelijk als sterkere vakbonden en socialistische partijen de macht betwisten. Er bestaat nogal wat onzekerheid over het tempo en de inhoud van de komende jaren van technische veranderingen. We moeten er zeker van zijn dat we onze stempel zo goed mogelijk drukken.

Wat goed is voor enkelingen is zelden helemaal goed voor velen, zeker niet op de korte termijn. Laten we op de lange termijn hopen dat – in tegenstelling tot de komst van de menselijke taal en cultuur – onze hersenen daarbij niet krimpen.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter