Voor veel jonge Australiërs strekken de gemythologiseerde overgangsrituelen van vroege volwassenheid – het huren van gammele deelhuizen of het werken met tijdelijke banen tegen een minimumloon – zich nu uit over de voorzienbare horizon. En de lonen voor die banen zijn veel langzamer gestegen dan de huur die voor die huizen wordt gevraagd. Kortom, mensen onder de veertig hebben een historische daling van de levensstandaard doorstaan ​​– en dit is de realiteit die politiek econoom Alison Pennington probeert te begrijpen in haar nieuwe boek, Gen F’d?: Hoe jonge Australiërs hun onzekere toekomst kunnen terugwinnen.

Naast het verstrekken van een schat aan informatie over deze achteruitgang van de levensstandaard en de ideologie die het inspireerde, presenteert Pennington enkele voorstellen om de zaken te veranderen. De meesten van hen bevinden zich aan de progressieve kant van het sociaal-democratische spectrum, al vermijdt ze een duidelijke afbakening van haar politieke positie.

Het eerste hoofdstuk van Generatie F’d onderzoekt de opkomst van onzeker, tijdelijk werk en de afname van veilige, vaste banen. Pennington traceert hoe hervormingen die in de jaren tachtig werden doorgevoerd om de Australische beroepsbevolking flexibel en concurrerend te maken, leidden tot stagnerende loongroei en het verlies van veel arbeidsrechten. Ze stelt ook dat veel van “de ergste trends voor banen en inkomens voor jongeren begonnen” tijdens en na de financiële crisis van 2007-2008, in tegenstelling tot analisten die beweren dat Australië er ongedeerd uit is gekomen.

Evenzo beschrijft het tweede hoofdstuk hoe het doel van ‘een veilige plek om naar huis te bellen’ ‘een utopie voor veel jonge Australiërs’ werd. Begin jaren tachtig was ruim 60 procent van de 25- tot 34-jarigen eigenaar-bewoners. Dat cijfer is nu gedaald tot onder de 45 procent. Voor degenen in lagere inkomensgroepen is de daling veel sterker. Net als bij dalende lonen en rechten op de werkplek, traceert Pennington de oorsprong van de huidige huisvestingscrisis in de jaren ’70 en ’80. De afname van de bouw van volkshuisvesting door de overheid – samen met verzwakkende beperkingen op leningen en belastingvoordelen voor vastgoedbeleggers – veranderde de woningbouw in een ‘closed shop’.

Hoewel deze analyse steeds meer vanzelfsprekend is voor schrijvers aan de linkerkant, wordt Penningtons analyse ondersteund door indrukwekkende details en diepgang. Inderdaad, soms wadend door het struikgewas van gegevens in Generatie F’d kan zwaar zijn. Maar er zijn ook veel momenten waarop het pad zich opent. Enkele van de meest boeiende secties zijn die waarin Pennington de psychologische ervaring bespreekt van het leven in een neoliberale economie. Je brein is “bedraad” om deel te nemen aan “risicobeoordelingen om toekomstige bedreigingen voor je vermogen om jezelf te onderhouden te verminderen”, schrijft ze, en als resultaat “onzeker werk is niets minder dan gesystematiseerde angst”.

Pennington onderzoekt ook hoe de angstopwekkende ervaring van onzeker werk wordt verergerd en versterkt door sociale media:

Het leven van jonge mensen verloopt volgens duizelingwekkende tegenstrijdige tijdlijnen. De vertragende radertjes van economische kansen vertragen of stellen belangrijke levensfasen uit, maar tegelijkertijd zijn jongeren gebonden aan een steeds sneller veranderende digitale wereld. . . . Het echte leven bootst de doom-scroll na.

Het verbinden van structurele krachten aan mentale angst zal waarschijnlijk resoneren met de doelgroep van Pennington. Als er één ding is waar millennials en zoomers een overvloed aan hebben, dan zijn het conceptuele kaders die beweren onze geest te begrijpen. Iedereen die de afgelopen tien jaar een dating-app heeft gebruikt, zal de populariteit van Myers-Briggs-persoonlijkheidstypes hebben opgemerkt: ISTJ, ISFJ, INFJ, enz. Evenzo wenden amateur- en professionele therapeuten zich nu tot TikTok en Instagram om advies te geven. Hoewel veel van deze kaders het probleem verergeren door zich te concentreren op het individu en de samenleving uit te sluiten, wijst Penningtons analyse op enkele van de materiële en structurele oorzaken van ons leed. Dit suggereert op zijn beurt oplossingen die verder gaan dan creatieve nieuwe diagnoses of zelfzorgroutines.

Tegelijkertijd legt Pennington uit hoe de economische veranderingen vanaf de jaren tachtig gepaard gingen met veranderingen in levensstijl die mensen een psychologische buy-in gaven. Dankzij goedkope arbeidskrachten uit de derde wereld kwamen bijvoorbeeld consumentenproducten veel breder beschikbaar. Evenzo betekent de competitieve diensteneconomie dat mensen „met een besteedbaar inkomen in het weekend hun voeten omhoog kunnen leggen en een warm ontbijt kunnen krijgen. Door deze simpele luxe om bediend te worden, voelen werknemers zich rijker.”

Dit houdt verband met wat vaak de ‘millennial lifestyle-subsidie’ wordt genoemd, geïllustreerd door bedrijven als Uber. Door hun werknemers onder druk te zetten – sorry, “partners” – en durfkapitaalschulden te gebruiken om onrendabiliteit te compenseren, hebben dergelijke bedrijven jonge mensen goedkoop gemak kunnen bieden. Penningtons impliciete suggestie is dat dit ertoe heeft geleid dat jonge mensen neoliberale hervormingen meer accepteren dan anders het geval zou zijn. Met stijgende inflatie en rentetarieven is de “millennial lifestyle-subsidie” naar verluidt nu voorbij. Als, Generatie F’d is bijzonder actueel.

Terwijl het eerste tweederde deel van het boek gaat over het diagnosticeren van het probleem, begint Pennington in het laatste derde deel advies te geven om dingen minder f’d te maken. Op het niveau van strategie betoogt ze dat links voor verandering moet erkennen dat internet niet de primaire plaats voor politieke actie kan zijn. In plaats daarvan moeten we versterkende instellingen in de echte wereld bevorderen die sociaal isolement en berusting in de huidige omstandigheden van het leven van mensen tegengaan. Hoewel Pennington suggereert dat politieke partijen of activistische organisaties deze rol kunnen vervullen, besteedt ze meer tijd aan het opsmukken van de waarde van vakbonden.

Pennington erkent ook dat sommige vakbonden zich niet hebben aangepast aan het herconfigureerde economische landschap en bekritiseert degenen die vasthouden aan “interne organisatiestructuren die de activiteiten van leden beperken. . . en faciliteer hun deelname aan het opzetten van campagnes niet actief.” Ze ziet echter veelbelovende tekenen in de opkomst van de Retail en Fast Food Workers Union en Hospo Voice, die hebben geëxperimenteerd met nieuwe vormen van het organiseren van door jongeren gedomineerde sectoren.

Pennington doet ook een aantal beleidsvoorstellen. Ze bekritiseert bijvoorbeeld populair ‘anti-werk’-beleid zoals een universeel basisinkomen, en beschrijft ze als ‘misplaatst en defaitistisch’. In plaats daarvan vindt ze dat een versterkte arbeidersbeweging zich vooral moet richten op het verbeteren van werk. Onze doelen moeten onder meer zijn het verkorten van de werkuren, het instellen van onderwijs en training van wieg tot graf, en het afschaffen van het ‘archaïsche’ juniorloonsysteem in Australië, waarbij een zeventienjarige bijna de helft van het loon van een volwassene kan worden betaald.

De meeste voorstellen van Pennington zijn erop gericht om arbeiders ‘aan tafel’ te krijgen, en sommige lezers zullen misschien teleurgesteld zijn dat er weinig wordt gesproken over het uitbreiden van publiek eigendom. Hoewel de redenen hiervoor niet diepgaand worden onderzocht, verwijst ze terloops naar de behoefte aan een meer “grondaanpak” gezien de “schade aan onze openbare instellingen en het gebrek aan vertrouwen in overheidsinstellingen”. Wel prijst ze de publieke sector als leverancier van hoogwaardige banen en vermeldt ze, ook terloops, dat er geen reden is dat publiek eigendom niet kan worden uitgebreid tot elk soort werk dat we belangrijk achten voor een betere samenleving.

Hoewel haar politieke voorstellen zijn geïnspireerd door de naoorlogse sociaal-democratie, zegt Pennington dat links niet moet proberen de verworvenheden van die tijd opnieuw op te bouwen. Maar afgezien van de vraag naar een kortere werkweek, gaan haar voorstellen voor vakbondsbanen en veilige banen niet veel verder dan wat de :eft in die jaren heeft bereikt. In de sociale zekerheid en huisvesting breekt ze echter resoluut met de naoorlogse schikking.

Pennington’s welzijnsvoorstellen beginnen met kritiek op het model van de “loontrekkende verzorgingsstaat”, dat gedurende het grootste deel van het sociaal-democratische tijdperk van Australië de overhand had. Zoals ze betoogt, was het rigide centrale uitgangspunt dat “er genoeg goede banen zijn” toen overduidelijk onjuist en is dat nog meer het geval. In plaats daarvan betoogt ze dat de arbeidersbeweging en links moeten weigeren prioriteit te geven aan loontrekkenden – zoals ze schrijft: “de strijd voor waardige banen is Ook de strijd voor leefbare inkomens in het socialezekerheidsstelsel.”

Ook op het gebied van huisvesting pleit Pennington tegen het reproduceren van de naoorlogse uitbreiding van het eigenwoningbezit, die zij erkent als inherent conservatief. Integendeel, ze roept op tot een enorme uitbreiding van openbare en sociale huisvesting, evenals de introductie van gedeelde aandelen en coöperatieve huisvestingsprogramma’s die gebruikelijk zijn in Scandinavische landen. In navolging van haar oproepen voor een meer “van de grond af”-stijl van hervorming van de werkplek, betoogt ze dat het “uiterst bureaucratische, paternalistische” volkshuisvestingssysteem gedeeltelijk zou moeten worden gedelegeerd in een netwerk van kleinere volkshuisvestingsgemeenschappen, met bewoners die betrokken zijn bij het dagelijks leven. -dag operaties.

Door het hele boek heen identificeert Pennington duidelijk ‘neoliberalisme’ als de schurk van haar verhaal. Ze besteedt inderdaad een heel hoofdstuk aan de geschiedenis en de materiële en psychologische effecten die het op de wereld had. Ze lijkt echter niet bereid haar project te identificeren met enige specifieke politieke formatie, of het nu sociaaldemocratie of democratisch socialisme is.

In plaats daarvan presenteert ze haar eisen als een reanimatie van de ‘Fair Go’, een term die altijd met een hoofdletter verschijnt. Gezien Pennington’s frequente verwijzingen naar ‘neoliberalisme’ en incidentele opmerkingen over ‘sociaal-democratie’ of de ‘verzorgingsstaat’, lijkt dit geen stilistische beslissing te zijn om te voorkomen dat lezers worden overladen met politiek jargon.

Zoals Pennington erkent, is het concept van de “Fair Go” vrij vaag en is het overgenomen door mensen van alle politieke overtuigingen. Maar als dat het geval is, zou het dan niet beter zijn om een ​​slagvaardiger politieke vlag te planten? Vermoedelijk spreken Pennington – of haar redacteuren – het breedste spectrum van progressief ingestelde mensen aan, van wie sommigen misschien worden afgeschrikt door termen die historisch geladen zijn en vaak verkeerd worden begrepen. Het kan ook zijn dat ze haar voorstellen beschouwt als een startpunt voor een politiek traject dat ze niet wil omschrijven met bepaalde labels.

Tegelijkertijd lijken “Fair Go” en de verschillende andere Australismen die overal doorheen zijn gestrooid, ontworpen om een ​​veronderstelde diepe ader van nationaal gezond verstand aan te boren. Eerlijk gezegd is het een gebruikelijke retorische strategie om de ideeën van je vijand af te schilderen als onbekend en opgelegd, en die van jezelf als conventionele wijsheid. En het is waar, zoals Pennington opmerkt, dat Australië enkele ‘wereldleidende tradities van volksmacht’ heeft, zoals de strijd om een ​​achturige werkdag. Het is echter verre van zeker dat deze taal zal aanslaan bij gedepolitiseerde millennials en zoomers. Het roept ook de vraag op: als Pennington niet wil dat links zich te star oriënteert op vormen uit het verleden, is het dan effectief om taal te gebruiken die zo doet denken aan een ander tijdperk?

Op iets meer dan honderd pagina’s, Generatie F’d is soms kort op detail. Het boek is echter duidelijk bedoeld als een kort en scherp manifest. En naar de conventies van het genre te beoordelen, slaagt het er grotendeels in om de breedte en diepte van Penningtons kritiek op het neoliberalisme in een toegankelijke en gecondenseerde vorm te destilleren.

Voor degenen van een oudere generatie die willen begrijpen waarom sommige jonge mensen gemene grappen maken over Boomers op internet, Generatie F’d zal helpen. En op dezelfde manier, als je een jongere bent die worstelt met de realiteit dat je slechter af bent dan de generatie van je ouders of grootouders, Generatie F’d zal je woede rechtvaardigen. En, wat nog belangrijker is, het zal je wapenen met een heldere analyse van hoe het in de eerste plaats zo erg is geworden.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter