Zoals de Biden De Amerikaanse regering scherpt haar kritiek op de voortdurende Israëlische campagne in Gaza aan, en is er niet in geslaagd haar eigen beleid ter voorkoming van burgerslachtoffers voor de Amerikaanse strijdkrachten ten uitvoer te leggen, zo blijkt uit een vernietigende nieuwe overheidsaudit.

“Het juiste aantal burgerslachtoffers is nul”, zei persvoorlichter Karine Jean-Pierre van het Witte Huis vorige week over de oorlog in Israël.

In december, een jaar nadat het Pentagon een nieuw programma had aangekondigd om burgerslachtoffers aan te pakken, riepen de Joint Chiefs of Staff op tot een “dringende” poging om eenheden en hoofdkwartieren in het hele leger de taak op zich te nemen om de schade onder de burgers te beperken.

“Zuurverdiende tactische en operationele successen kunnen uiteindelijk uitmonden in een strategische mislukking als er niet op wordt gelet dat de civiele omgeving zoveel wordt beschermd als de situatie toelaat – inclusief de burgerbevolking en het personeel, organisaties, middelen, infrastructuur, essentiële diensten en systemen. waarvan het burgerleven afhangt”, zegt de nieuwe Joint Chiefs of Staff-richtlijn tegen de strijdkrachten. Het document uit januari 2024, verkregen door The Intercept, is niet eerder gerapporteerd.

Maar terwijl het ministerie van Defensie zijn protocollen voor de aanpak van burgerschade wil vernieuwen, heeft het Government Accountability Office (GAO) deze maand een audit vrijgegeven waaruit blijkt dat veldcommando’s tot nu toe de inspanningen van het Pentagon grotendeels hebben afgewezen. Het vernietigende GAO-rapport, ‘Civilian Harm: DOD Should Take Actions to Enhance Its Plan for Mitigation and Response Efforts’, constateert dat Washington er niet in is geslaagd een nieuwe waardering voor de impact van civiele schade op te wekken en dat aan zijn top-down richtlijnen is voldaan. woede en verwarring bij zowel militaire commandanten als gewone soldaten.

In december 2023 vaardigde minister van Defensie Lloyd Austin een instructie uit waarin de nieuwe civiele schadebestrijding van het ministerie werd geformaliseerd, die “beleid vastlegt, verantwoordelijkheden toewijst en procedures biedt voor het beperken en reageren op civiele schade.”

“Het beschermen van burgers tegen schade in verband met militaire operaties is niet alleen een morele verplichting, het is ook van cruciaal belang voor het behalen van succes op de lange termijn op het slagveld”, aldus het Civilian Harm Mitigation and Response Action Plan, zoals eerder gerapporteerd door The Intercept.

De richtlijn en het plan hebben een breed toepassingsgebied en zetten elf kerndoelstellingen in gang die een stuurgroep voor de beperking en respons van civiele schade oprichten, een Center of Excellence voor civiele bescherming, het creëren van speciale stafposities bij commando’s op het slagveld om de schade voor de burgerbevolking te helpen beperken, en meerdere initiatieven om meer informatie te verzamelen over incidenten en trends met als doel het aantal burgerslachtoffers te verminderen.

De nieuwe verordening, zo schreef Dan E. Stigall, directeur van het Civilian Harm Mitigation and Response Policy bij het Office of Secretary of Defense, schreef in december 2023, “biedt belangrijke beleidsrichtlijnen om vorm te geven aan de manier waarop DoD conceptualiseert, overweegt, beoordeelt, onderzoekt en reageert op civiele schade.”

En toch constateert het GAO-rapport, dat eerder deze maand werd uitgegeven, dat ondanks het mandaat van het Pentagon de regionale commandanten in het Midden-Oosten en Afrika er niet in zijn geslaagd de praktijken te veranderen met betrekking tot de manier waarop civiele schadepreventie wordt meegenomen in militaire operaties. De GAO constateerde ook dat het ministerie van Defensie “geen aandacht heeft besteed aan de onzekerheid over wat verbetering inhoudt en hoe het actieplan van toepassing is op bepaalde operaties.” Met andere woorden: er ontbreken processen en meetgegevens om burgerdoden te registreren en vervolgens incidenten en oorzaken te interpreteren met als doel lessen te trekken. Het Pentagon zelf heeft ook niet nagedacht over de burgerslachtoffers en de schade die wordt veroorzaakt in de context van allerlei soorten operaties.

De GAO verontschuldigt zich doorgaans voor het falen van de gevechtscommando’s om adequate maatregelen te nemen om hun praktijken te vernieuwen, gezien de focus van het leger op kleinschalige terrorismebestrijdingsoperaties in de afgelopen twintig jaar. Volgens de bevindingen van het rapport “waren er in onze gesprekken met onderdelen van het Ministerie van Defensie over de uitdagingen bij de uitvoering van het actieplan enkele [commanders] gaven aan dat ze onduidelijk zijn over hoe ze de schade aan burgers bij grootschalige conflicten kunnen beperken en erop kunnen reageren. Dit komt omdat zij vonden dat het actieplan gericht is op terrorismebestrijdingsoperaties.” Het creëren van een cultuur van civiele schadebeperking “zal veel meer tijd, middelen en personeel vergen dan tijdens de terrorismebestrijding of illegale oorlogsvoering van de afgelopen twintig jaar”, concludeert de GAO.

Grootschalige conflicten verwijzen naar potentiële oorlogen met China, Rusland, Iran en Noord-Korea. Maar het opbouwen van capaciteit binnen het leger om de schade aan burgers in conflicten als Oekraïne en Israël in te schatten is ook een doel van het Pentagon om het gebruik van Amerikaanse wapens door Amerikaanse wapenontvangers goed te kunnen beoordelen, zeggen experts.

Ambtenaren van het Amerikaanse Centrale Commando, verantwoordelijk voor het Midden-Oosten, vertelden de GAO dat ze het einddoel van het plan van het ministerie van Defensie niet begrepen, aangezien ze vonden dat het geen enkele manier bood om het aantal burgerdoden te meten. Het commando vertelde de GAO ook dat het al bezig was om de schade aan de burgerbevolking te beperken, zelfs zonder de nieuwe richtlijnen, en zei dat “de [Pentagon] actieplan kan nuttiger zijn voor andere commando’s van strijders die geen recente ervaringen hebben gehad met gevechten en het beperken van civiele schade. Het is een vreemd standpunt dat CENTCOM inneemt, gegeven het feit dat de richtlijn van Austin zelf werd bespoedigd door succesvol lobbyen door mensenrechtengroeperingen bij het leger om de schade aan burgers in conflicten in Afghanistan, Irak, Jemen en Syrië aan te pakken, waar duidelijk werd dat CENTCOM dat niet was. genoeg doen.

Het Amerikaanse Special Operations Command (SOCOM) vertelde de GAO op dezelfde manier dat het de operaties moest kunnen voortzetten terwijl deze worden uitgevoerd en dat er niets meer hoefde te worden gedaan om het plan van Austin uit te voeren. Volgens het rapport vertelde een SOCOM-functionaris “ons dat er momenteel geen tekortkoming is in de inspanningen van het DOD om de schade aan burgers te beperken en te reageren, en dat het actieplan codificeert wat het commando al doet.”

Ambtenaren van het Africa Command en het Indo-Pacific Command uitten een soortgelijke scepsis over de inspanningen van het Pentagon, aldus het GAO-rapport. Een marineofficier zei dat de nieuwe regelgeving niet populair was binnen de achterban: “Sommige medewerkers op lagere niveaus van de marine stellen vragen over wat DOD oplost door het actieplan uit te voeren”, zei de officier.

Op 13 december 2023 keurden de Joint Chiefs of Staff een nieuwe functionele staftaak goed, opgenomen in de Unified Joint Task List, of UJTL, die alle militaire organisaties de opdracht geeft “de schadebeperking en -respons van burgers te beheren.” De UJTL is de standaard “takenbibliotheek, die dient als basis voor op capaciteiten gebaseerde planning over het hele scala van militaire operaties.” Het is een uitgebreid menu van ‘taken, voorwaarden en maatregelen’ dat wordt gebruikt om normen en zelfs functiebeschrijvingen voor de hele defensie-onderneming vast te stellen. Een afdruk van de taken beslaat ruim 1.600 pagina’s, maar de UJTL wordt elektronisch bijgehouden.

Volgens een elektronisch exemplaar verkregen door The Intercept geeft de “dringende” prioritaire nieuwe taak de strijdkrachten de opdracht om “benaderingen voor mitigatie en reactie op civiele schade te plannen, integreren en/of beheren in plannen, operaties en/of training.”

“Deze taak kan bestaan ​​uit de civiele milieuteams van operationele commando’s, bestaande uit inlichtingenprofessionals; experts op menselijk terrein, civiele infrastructuur en stedelijke systemen; en civiel ingenieurs, om commandanten te helpen bij het begrijpen van de effecten van vriendschappelijke en vijandige acties op de civiele omgeving. Deze taak kan ook de ontwikkeling omvatten van beleid en procedures voor commandoredteams die geschikt zijn voor relevante operationele omgevingen, met de nadruk op het bestrijden van cognitieve vooroordelen tijdens gezamenlijke targetingprocessen”, aldus de beschrijving van de taak. Het roept op tot rapportage over het aantal “opgeleid, gekwalificeerd en gecertificeerd personeel dat klaar staat om de vereisten voor het beperken van civiele schade en de respons daarop te ondersteunen.”

Met de uitrol van Austin op het gebied van civiele schadebeperking in 2023 en nu de Joint Chiefs of Staff in actie komen en eisen dat de diensten en commando’s civiele schadebeperking in hun staf en operaties opnemen, komt een fundamenteel meningsverschil binnen het leger in beeld, waardoor de top in Washington wordt geconfronteerd. tegen gevechtscommandanten die in het buitenland dienen. In het veld zijn commandanten, volgens het GAO-rapport, van mening dat ze zich houden aan de oorlogswetten en dat hun banen waarvoor ze hun leven op het spel moeten zetten, moeilijk en gevaarlijk genoeg zijn zonder dat ze die hoeven aan te passen om Washington tevreden te stellen. Zij beschouwen het Pentagon als een land dat geen voeling meer heeft en zich meer richt op de publieke opinie en negatieve berichtgeving dan op de militaire realiteit.

Door zich te concentreren op het “beheren” en “verzachten” van de schade onder burgers is het Pentagon ook voorzichtig met het geven van een mandaat om burgerslachtoffers te tellen (of daarvoor verantwoording af te leggen), vanwege de erfenis van de gevreesde “body count” uit het Vietnam-tijdperk, waar commandanten werden onder druk gezet om het aantal gedode vijanden op te drijven om het valse succes van hun operaties aan te tonen. In Desert Storm (de eerste Golfoorlog in 1991) vormde de toenmalige CENTCOM-commandant generaal Norman Schwarzkopf zijn eigen ervaringen om in een credo dat zijn bevel zou weigeren niet alleen Iraakse strijders gedood te tellen, maar ook Iraakse strijders. burgers ook. Bij velen in het leger is de neiging om burgerslachtoffers niet te tellen tot op de dag van vandaag blijven bestaan.

Na de Kosovo-oorlog in 1999 begon deze praktijk onder druk van mensenrechtenorganisaties en organisaties voor burgerslachtoffers te veranderen, waarbij de NAVO en individuele strijdkrachten verantwoordelijk werden gesteld voor burgerslachtoffers en schade. Twee decennia van gevechten na 11 september hebben de noodzaak benadrukt om rekening te houden met de schade aan burgers, niet alleen om juridische en humanitaire redenen, maar ook omdat is aangetoond dat de poging om terroristen te doden zonder rekening te houden met de civiele gevolgen het aantal terroristen in de volgende generaties alleen maar heeft doen toenemen. .

Bij het formuleren van zijn strategie voor het beperken van civiele schade heeft het Pentagon er specifiek voor gekozen om het werk van de gemeenschap voor het monitoren van mensenrechten en oorlogsvoering te negeren, zoals blijkt uit een rapport van RAND Corporation uit 2022 over het ‘US Department of Defense Civilian Casualty Policies and Procedures and Procedures’. .” Het bureau van de minister van Defensie, aldus het rapport, verwierp het gebruik van beoordelingen door “derden”, omdat het “niet verantwoordelijk wilde worden gehouden aan een reeks [of number] dat is geen nauwkeurige schatting.”

In het GAO-rapport wordt opgemerkt dat een functionaris van de gezamenlijke staf zei dat het ministerie van Defensie er nog steeds voor kiest om beoordelingen van burgerslachtoffers uit externe bronnen te negeren, ook al faalt het zelf om zijn eigen gegevens te verzamelen en zijn eigen inspanningen te leveren. Onder verwijzing naar de RAND-studie merkt de GAO echter op dat “groepen van derden de neiging hebben om een ​​reeks schattingen te identificeren en gebruik te maken van lokaal nieuws, sociale-mediasites en beelden van incidenten die op YouTube of andere media zijn geplaatst” en dat deze schattingen, hoewel ze dat wel kunnen, die sterk verschillen van de interne cijfers van het Ministerie van Defensie, zijn nog steeds essentieel om de nauwkeurigheid van de eigen beoordelingen van het leger te verbeteren.

De GAO dringt er bij de DOD op aan om effectieve maatstaven vast te stellen en “de steun te krijgen van DOD-componenten en functionarissen op alle niveaus die de [civilian harm] actieplan.” Er staat ook dat het Pentagon “de voortgang bij de implementatie beter moet monitoren [its own plan] om ervoor te zorgen dat de verbeteringen blijvend zijn.” Het is geen optimistische prognose voor burgers na jaren van externe druk en ruim een ​​jaar nadat Austin zijn nieuwe plan onthulde.
Bron: theintercept.comLaat een antwoord achter