Franse studenten leiden een massademonstratie van arbeiders en studenten in Parijs op 1 juni 1968 FOTO: AP

De opkomst van een levendige studentenbeweging als reactie op Israëls genocidale oorlog in Gaza is een opwindende ontwikkeling voor socialisten. Studenten hebben dapper hun studie en toekomstige carrière (en in de VS hun lichaam) op het spel gezet om op te komen voor Palestina, en zo de medeplichtigheid van hun universiteiten aan de Israëlische oorlogsmachine aan het licht gebracht.

Voor elke massabeweging om vooruit te komen, zijn de dynamiek, energie en creatieve flair die jongeren erin brengen onbetaalbaar. Studenten hebben de internationale solidariteitsbeweging naar de voorgrond geduwd, waardoor deze een radicalere inslag heeft gekregen en een linkse aantrekkingskracht heeft gekregen.

Dit is niet de eerste keer dat studenten een radicale leiding nemen. Eind jaren 60 en begin jaren 70 waren studenten vaak de katalysator voor massale activiteit op veel grotere schaal.

De algemene staking in Frankrijk in mei ’68 werd aangewakkerd door studentenprotesten. Studenten en arbeiders vonden een gemeenschappelijke basis in hun haat tegen het autoritaire regime en het kapitalistische systeem erachter. Hun gezamenlijke krachten creëerden een diepe sociale crisis, een bijna revolutionaire situatie die ervoor zorgde dat president Charles De Gaulle het land ontvluchtte. Het was alleen mogelijk om de ‘orde’ te herstellen dankzij het verraad van de stalinistische Franse Communistische Partij, die arbeiders pestte en paaide om terug te keren naar hun werk – en haar uiterste best deed om interactie tussen studenten en arbeiders te voorkomen.

In de Italiaanse “hete herfst” van 1969 sloten radicale studenten zich aan bij arbeiders om zowel bazen als de staat uit te dagen, door studenten-arbeiderscomités op te richten en te helpen bij het opzetten van basisgroepen op de werkplekken. Zelfs nadat de arbeidersstrijd was afgenomen, hielden demonstraties en activiteiten op de campussen het momentum een ​​tijdje in stand.

Het waren studenten die de militante voorhoede vormden van de beweging tegen de Vietnamoorlog, die zich bezighielden met talloze daden van verstoring en burgerlijke ongehoorzaamheid. Velen ontwikkelden ook een nieuwe politieke visie, en ontwikkelden een kritiek op het kapitalistische systeem dat oorlogen veroorzaakt.

Studenten speelden eveneens een hoofdrol in antiracistische campagnes, van de burgerrechtenbeweging in de VS tot de internationale anti-apartheidsbeweging en de freedom rides van studentenactivisten in Australië, die de aandacht vestigden op het afschuwelijke racisme jegens Aboriginals.

Het was niet alleen in het Westen dat studenten belangrijke strijd voerden. In oktober 1973 leidden studenten in Thailand bijvoorbeeld een opstand die de militaire dictatuur omverwierp en de koning dwong tot ballingschap. Tot laat in de jaren 70 vochten grote aantallen studenten in Zuid-Korea en Chili ook heldhaftig tegen hun onderdrukkende rechtse regimes, waarbij ze vaak arbeiders bij hun strijd betrokken.

Zelfs lang na de neergang van de massale studentenbewegingen leidden studenten in China in 1989 de opstand tegen hun zogenaamd “communistische” regering, waarbij vele duizenden wekenlang het Tiananmenplein bezetten. Net als in Frankrijk, ontketenden ze een arbeidersbeweging die een serieuze bedreiging vormde voor het regime, die alleen werd onderdrukt door brute repressie door het leger.

In deze eeuw hebben studenten een belangrijke rol gespeeld in strijd over de hele wereld, van Hongkong tot Soedan en van Chili tot Canada, om er maar een paar te noemen.

Het is dus duidelijk dat studenten soms een krachtige kracht voor verandering kunnen zijn. Maar omdat studenten geen directe rol spelen in het produceren van winst, hebben ze geen echte sociale macht en kunnen ze het systeem niet omverwerpen. Uiteindelijk kan alleen de arbeidersklasse – door collectief de winststroom te stoppen en de controle over de productie over te nemen – de gecombineerde macht van de kapitalisten en de staat verslaan.

Niettemin kunnen studenten een vitaal element zijn in de strijd. Zij zullen vaak de eersten zijn die actie ondernemen, en vanwege hun vermogen om snel in de strijd te stappen en hun bereidheid om “business as usual” te verstoren, kunnen ze fungeren als een detonator voor bredere maatschappelijke krachten. Binnen een beweging of campagne zijn het vaak studenten die druk uitoefenen op (of opzijzetten) de meer conservatieve elementen en het naar links duwen.

Gedurende een groot deel van de geschiedenis van het kapitalisme waren universiteiten het domein van de elite, waar degenen die geboren waren om te regeren, werden opgeleid om te regeren. Er waren echter altijd wel een paar mensen (Marx en Engels schieten me te binnen) die dit pad verwierpen. Begin twintigste eeuw betoogde Lenin dat studenten een cruciale rol konden spelen als “de voorhoede van de revolutionaire democratie”, door arbeiders naar de socialistische beweging te trekken, en hij stond erop dat revolutionairen serieus werk onder studenten moesten verrichten.

Maar de samenstelling van de studentenpopulatie veranderde drastisch door de economische bloei die volgde op de Tweede Wereldoorlog.

In een onlangs herverdeelde wereld concurreerden de dominante machten koortsachtig om militair en economisch voordeel. De wapenwedloop van de Koude Oorlog en de drang naar technologische ontwikkeling creëerden een vraag naar veel hogere aantallen geschoolde en bekwame werknemers om de machines, computers en wapensystemen te bedienen en de groeiende staatssector te besturen.

Vandaar de explosie van hoger onderwijs, dat voor het eerst grote aantallen mensen uit de arbeidersklasse en lagere middenklasse aantrok. Dat proces is eerder versneld. Tussen 2000 en 2014 is het aantal studenten in het hoger onderwijs wereldwijd meer dan verdubbeld tot 207 miljoen. Dit heeft de kloof drastisch verkleind en de band tussen studenten en de arbeidersklasse vergroot. De studenten van vandaag de dag zijn minder een losstaande elite en meer ingebed in het weefsel van de maatschappij.

Studenten behoren tot geen enkele klasse: als groep bevinden ze zich in transitie, een tussenlaag. Een paar kunnen opklimmen naar de hogere regionen van de maatschappij (vooral als ze daar vandaan komen), en sommigen zullen professionals uit de middenklasse worden, maar de meerderheid is voorbestemd om technisch of kantoorpersoneel te worden, net zo onderhevig aan uitbuiting als de handarbeiders die traditioneel gezien worden als de arbeidersklasse. In die zin kunnen moderne universiteiten worden gezien als fabrieken die afgestudeerden afleveren die de wielen van het systeem draaiende houden.

Universiteiten zouden de zoektocht naar kennis, het verkennen van ideeën, een wetenschappelijk begrip van de wereld, abstract en kritisch denken, creativiteit moeten bevorderen – allemaal in het belang van de menselijke vooruitgang. Voor zover dit waar is, is het eigenlijk in het belang van het handhaven van de status quo, zowel door het opleiden van de managers en werknemers die het kapitalisme nodig heeft als door het inboezemen van de ideologie die het systeem in stand houdt. Maar de voortdurende vooruitgang die het kapitalisme vereist, vereist wel een aantal van deze dingen, dus studenten worden blootgesteld aan een scala aan ideeën en hebben de tijd en ruimte om ze te bespreken en te ontwikkelen. En de tegenstelling tussen het romantische ideaal van de universiteit en hun toenemende realiteit als grote bedrijven en bereidwillige partners van kapitalistische ondernemingen kan allerlei vragen oproepen. Studenten ontdekken al snel dat de concurrentie en het winstmotief die het kapitalisme kenmerken, het universitaire leven doordringen.

Jongeren komen op de universiteit vaker radicale ideeën tegen dan waar dan ook, en socialistische clubs kunnen vaak een ontvankelijk publiek vinden door zowel activiteiten te initiëren als fora te bieden voor politieke discussie. En hoewel studenten tegenwoordig meer werken dan vroeger, zijn ze minder gebonden aan banen en gezinsverantwoordelijkheden en hebben ze meer flexibele tijd dan de meeste werknemers, waardoor ze meer vrijheid hebben om zich bezig te houden met politieke activiteiten. Dit kan hen gevoeliger maken voor verschuivingen in het politieke klimaat. Door dergelijke verschuivingen te herkennen en zich ermee te identificeren, kunnen socialisten een beslissende rol spelen in het verdiepen van het proces van radicalisering. En wanneer er serieuze strijd uitbreekt, kunnen studenten snel een revolutionaire kritiek op het kapitalisme ontwikkelen.

Als werknemer moet je de steun van de meerderheid winnen om actie te ondernemen tegen de baas, zoals een staking. Studenten hebben geen last van zulke beperkingen. Vrij kleine aantallen kunnen gedurfde acties initiëren die de verbeelding prikkelen, momentum ontwikkelen en navolging inspireren. De eerder genoemde voorbeelden begonnen vaak met kleine groepen die een standpunt innamen en bredere kringen mobiliseerden.

De wisselvalligheid die kenmerkend is voor studentenbewegingen, is zowel een kracht als een zwakte. Een kracht is dat studenten hierdoor snel en met veel energie in actie kunnen komen. Een zwakte is dat zowel hun positie in de middenklasse als het vluchtige karakter van het studentenleven het moeilijk maken om studentenorganisaties op de lange termijn in stand te houden.

Onder de juiste omstandigheden kunnen studentenacties echter een impact hebben die veel verder reikt dan hun eigen gelederen. Het meest krachtig is het jeugdige enthousiasme en verzet van studenten, zoals we zagen in mei ’68, dat arbeiders kan inspireren en aanzetten tot strijd, de enige sociale kracht die echte, materiële druk kan uitoefenen.

Hoe ver dat proces kan gaan, is een kwestie van politiek en organisatie.

Veel studenten die in de jaren 60 en 70 radicaliseerden, verwierpen terecht de stalinistische politiek en organisaties die toen links domineerden. Onder de stromingen die om invloed streden, leden de “nieuwe linkse” en veel anarchisten aan een intellectueel elitisme dat de arbeidersklasse afdeed als de belangrijkste kracht voor sociale verandering. In plaats daarvan keken ze naar strijd in de Derde Wereld (de Culturele Revolutie in China, guerrilla-activiteiten), alternatieve levensstijlen zoals communes of zelfs terrorisme, die allemaal een doodlopende weg waren.

Veel studentenactivisten raakten gedemoraliseerd door de ineenstorting van de beweging en haakten af. Anderen sloten vrede met het systeem en zochten invloedrijke posities binnen het systeem. Daniel Cohn-Bendit bijvoorbeeld, een radicale studentenleider in mei ’68, bekend als “Danny the Red”, werd leider van de Duitse Groenen en een Europees parlementslid; dichter bij huis werd Jim Bacon, een maoïstische studentenleider bij Monash, uiteindelijk de Labor Premier van Tasmanië.

Positiever is dat veel geradicaliseerde studenten in het onderwijs en bij de overheid terechtkwamen, waardoor de verschuiving van hun vakbonden naar links aanzienlijk werd versneld.

Een klein aantal herontdekte echter het revolutionaire marxisme en begon organisaties op te bouwen die zich wijdden aan het project van de strijd voor socialisme en menselijke bevrijding, geleid door de arbeidersklasse. Paradoxaal genoeg zijn campussen hierbij van cruciaal belang. Zelfs als de strijd op een laag pitje staat, zijn er altijd studenten die op basis van ideeën gewonnen kunnen worden voor revolutionaire politiek. Ze moeten het vermogen ontwikkelen om hun politieke standpunten te verdedigen op betwist terrein, en wanneer de gelegenheid zich voordoet om actie te ondernemen, kunnen ze ervaring opdoen in het mobiliseren en leiden van anderen.

Studentenclubs spelen een belangrijke rol bij het rekruteren en trainen van nieuwe leden die het kader van een revolutionaire partij kunnen vormen. Het opbouwen van een basis onder studenten is daarom van enorm strategisch belang voor elke revolutionaire organisatie. Het is dankzij dit werk dat Socialist Alternative is uitgegroeid tot de grootste revolutionaire organisatie in Australië.

Op een gegeven moment, terwijl het kapitalisme de maatschappij en het milieu blijft verwoesten, zal er een heropleving van massaverzet zijn. Dit zal kansen creëren voor studenten om zich aan te sluiten bij de arbeidersklasse en een revolutionaire partij op te bouwen die in staat is om een ​​strijd te leiden om het kapitalisme omver te werpen en een betere wereld te bouwen.
Bron: redflag.org.auLaat een antwoord achter