Het panel van 17 rechters Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft vrijdag een reeks uitspraken gedaan over het gedrag van Israël tijdens zijn oorlog tegen Gaza, die een aanzienlijke juridische nederlaag betekenen voor Israël en zijn belangrijkste verdedigers, de Verenigde Staten en Duitsland.

Het oordeelde dat er een basis is om de zaak tegen Israël wegens genocide voort te zetten en dat Zuid-Afrika een solide basis had om zijn zaak voor het hoogste gerechtshof ter wereld te brengen. De hoofdrechter van het ICJ, Joan Donoghue, zei dat voorlopige maatregelen tegen Israël noodzakelijk waren omdat “de catastrofale humanitaire situatie in de Gazastrook een ernstig risico loopt verder te verslechteren voordat de rechtbank een definitief oordeel velt.” De volledige procedure tegen Israël zal vele jaren in beslag nemen.

Tegelijkertijd ging het hof in zijn uitspraken niet zo ver als Zuid-Afrika wilde en beval het Israël niet expliciet om zijn militaire aanvallen op Gaza onmiddellijk stop te zetten of de staat van beleg op te heffen. In plaats daarvan beval het Israël om “alle maatregelen te nemen die binnen zijn macht liggen om het plegen van alle daden binnen de reikwijdte van artikel II van het Genocideverdrag te voorkomen.”

Zowel de regering-Biden als de Israëlische regering grepen dit aspect van de uitspraak van de rechtbank aan om te betogen dat dit neerkwam op groen licht voor Israël om zijn militaire aanval op Gaza voort te zetten. “De uitspraak van de rechtbank komt overeen met onze opvatting dat Israël het recht heeft om actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat de terroristische aanslagen van 7 oktober niet kunnen worden herhaald, in overeenstemming met het internationaal recht”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. “De rechtbank heeft in haar uitspraak geen uitspraak gedaan over genocide en niet opgeroepen tot een staakt-het-vuren.”

Deze onjuiste karakterisering van de uitspraak van de rechtbank is een duidelijke poging van de Amerikaanse regering om vorm te geven aan wat feitelijk een zeer specifieke reeks bevelen was die de rechtbank aan Israël had uitgevaardigd. Bovendien heeft de rechtbank geen uitspraak gedaan over genocide, niet omdat zij tot de conclusie kwam dat de acties van Israël geen genocide vormen, maar omdat die beslissing zou worden genomen na een meerjarig juridisch proces, waarvan de rechters nu zeggen dat het zou moeten doorgaan.

In een 15-2 uitspraak bevalen de rechters van het ICJ dat Israël de volgende acties tegen de beschermde ‘groep’, die de rechtbank definieerde als de Palestijnen van Gaza, moet voorkomen: ‘(a) het doden van leden van de groep; (b) het veroorzaken van ernstige lichamelijke of geestelijke schade aan leden van de groep; (c) het opzettelijk opleggen van levensomstandigheden aan de groep die bedoeld zijn om de fysieke vernietiging ervan geheel of gedeeltelijk te bewerkstelligen; en (d) het opleggen van maatregelen bedoeld om geboorten binnen de groep te voorkomen.” Hoewel het specifieke woord “staakt-het-vuren” niet in het bevel werd genoemd, kon de uitspraak niet duidelijker zijn over de bedoeling van de rechtbank. Het beval Israël letterlijk om “met onmiddellijke ingang” te stoppen met het doden van Palestijnen in Gaza.

Bij het uitvaardigen van zijn voorlopige maatregelen bevestigde de rechtbank “het recht van de Palestijnen in de Gazastrook om beschermd te worden tegen daden van genocide en daarmee samenhangende verboden handelingen” onder de Genocideconventie. Het constateerde dat “de catastrofale humanitaire situatie in de Gazastrook een ernstig risico loopt om verder te verslechteren voordat het Hof zijn definitieve oordeel velt.”

“Israël moet onmiddellijke en effectieve maatregelen nemen om de levering van dringend noodzakelijke basisdiensten en humanitaire hulp mogelijk te maken om de ongunstige levensomstandigheden van de Palestijnen in de Gazastrook aan te pakken”, aldus de rechtbank. Het beval Israël ook om het aanzetten tot genocide een halt toe te roepen en te bestraffen, om elk bewijs van schendingen van de Genocideconventie door zijn strijdkrachten of personeel te bewaren, en om binnen een maand een rapport in te dienen over de naleving van de bevelen van de rechtbank.

Donoghue las verschillende verklaringen voor van Israëlische functionarissen, die volgens Zuid-Afrika op ‘genocidale bedoelingen’ duidden. Eén daarvan was de verklaring van de Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant, waarin hij aankondigde dat er “geen elektriciteit, geen voedsel, geen brandstof” in Gaza zou worden toegelaten en dat hij zei: “Wij vechten tegen menselijke dieren.” Ze las ook een verklaring voor van de Israëlische president Isaac Herzog, waarin hij over de bevolking van Gaza zei: “Het is een hele natie die verantwoordelijk is.”

Donoghue, de president van het ICJ, is een Amerikaan die onder president Barack Obama als juridisch topadviseur werkte bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze stemde vóór elk bevel dat de rechtbank tegen Israël uitvaardigde. Hoewel rechters officieel niet optreden als agenten van hun eigen regeringen, was het niettemin opvallend dat Donoghue tegen Israël regeerde in een tijd waarin de VS officieel de beschuldigingen van Zuid-Afrika aan de kaak hebben gesteld en de militaire aanval van Israël blijven aanwakkeren.

De uitspraak van het hof is ongetwijfeld belangrijk in symbolische zin: er werd vastgesteld dat de Palestijnen van Gaza een beschermde groep vormen op grond van de bepalingen van de Genocideconventie en dat Zuid-Afrika had bewezen dat er een redelijke basis is om te procederen over de vraag of de militaire aanval van Israël een een genocide.

Maar het vertegenwoordigt ook een technische staatsgreep voor Israël, dat al heeft beweerd dat het geen genocidale daden pleegt. Het komt erop neer dat de rechtbank heeft geoordeeld dat Israël terecht moet staan ​​op beschuldiging van genocide in Gaza en het heeft bevolen te stoppen met het doden van Palestijnen in Gaza. Maar de VS en Israël zijn er duidelijk van overtuigd dat de uitspraak van het Hof een belangrijke maas in de wet bevat die Israël kan uitbuiten om zijn oorlog tegen Gaza voort te zetten. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft gezworen dat niemand de oorlog tegen Gaza zal stoppen, ook niet in Den Haag. De uitspraken van de rechtbank, die niet expliciet een onmiddellijke stopzetting van de militaire aanval bevalen, worden in Tel Aviv al benadrukt.

Hoewel Netanyahu de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in het algemeen afkeurde, beweerde hij dat de rechtbank “terecht de schandalige eis” voor een onmiddellijke stopzetting van de militaire aanvallen op Gaza had afgewezen. “De bewering dat Israël genocide tegen de Palestijnen pleegt is niet alleen vals, maar ook schandalig, en de bereidheid van de rechtbank om hierover überhaupt te beraadslagen is een teken van schande dat generaties lang niet zal worden uitgewist”, reageerde Netanyahu op de uitspraak, zei.

Hij beloofde ook dat Israël zal blijven vechten “tot de totale overwinning, totdat we Hamas verslaan, alle gevangenen terugbrengen en ervoor zorgen dat Gaza niet opnieuw een bedreiging voor Israël zal vormen.”

Gallant, wiens verklaringen werden aangehaald als bewijs van genocidale bedoelingen, voegde eraan toe dat Israël “niet de les hoeft te worden gelezen over moraliteit om onderscheid te maken tussen terroristen en de burgerbevolking in Gaza.”

Hij zei dat Israël zijn oorlog zal voortzetten. “Degenen die gerechtigheid zoeken, zullen het niet vinden op de leren stoelen van de rechtszalen in Den Haag – ze zullen het vinden in de Hamas-tunnels in Gaza, waar 136 gijzelaars worden vastgehouden en waar degenen die onze kinderen hebben vermoord zich schuilhouden.”

“Hague Shmague”, tweette Netanyahu’s minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir.

Naledi Pandor, de Zuid-Afrikaanse minister van Internationale Betrekkingen, zei buiten de rechtbank dat ze dankbaar was voor de uitspraak van de rechtbank, maar wenste dat deze een uitdrukkelijke stopzetting van de Israëlische aanvallen had bevolen. Ze voerde aan dat de bevelen van de rechtbank niet afdwingbaar zouden zijn als Israël zijn militaire aanvallen en de staat van beleg niet daadwerkelijk staakt. “Zonder een staakt-het-vuren werkt het bevel eigenlijk niet”, zei ze.

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa zei in een toespraak dat, met de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof, “Israël voor de internationale gemeenschap staat en zijn misdaden tegen het Palestijnse volk blootgelegd worden.”

De Amerikaanse regering heeft Israël lange tijd beschermd tegen internationale juridische consequenties voor zijn acties tegen de Palestijnen in zowel Gaza als de Westelijke Jordaanoever. Het enige handhavingsmechanisme voor uitspraken van het ICJ bevindt zich bij de VN-Veiligheidsraad, waar de VS regelmatig hun vetorecht uitoefenen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geweigerd te antwoorden of de regering-Biden zich zal houden aan de voorlopige bevelen van het ICJ, maar uit haar verklaring na de uitspraak blijkt dat het al agressief bezig is met het bedenken van een alternatieve interpretatie van een duidelijke reeks bevelen die aan Israël zijn opgelegd. Deze procedure zou de intensivering van het mondiale debat kunnen inluiden over de vraag of internationaal recht en rechtbanken relevant zijn, of dat de VS de uiteindelijke rechter zullen blijven over wie de naties de gevolgen van hun schendingen van de wetten en conventies moeten onder ogen zien.

Update: 26 januari 2024, 13:40 uur ET
Dit stuk is bijgewerkt om de reactie van het ministerie van Buitenlandse Zaken op de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof op te nemen en om aanvullende context toe te voegen over de specifieke voorlopige bevelen die tegen Israël zijn uitgevaardigd.
Bron: theintercept.comLaat een antwoord achter