De Satmar Hasidim is een orthodox-joodse sekte met tienduizenden leden in de staat New York. Hun religieuze overtuigingen en praktijken zijn uiterst conservatief, maar in veel opzichten lijkt hun benadering van de politiek flauw centristisch. Hun leiderschap heeft de neiging om het cultiveren van relaties met politici te zien als een pragmatische manier om de belangen van de gemeenschap te bevorderen. In het voorjaar van 2016 bijvoorbeeld drongen de twee belangrijkste Satmar-leiders er tijdens de Democratische voorverkiezingen in New York bij hun volgelingen op aan om op Hillary Clinton te stemmen in plaats van op Bernie Sanders. Bij de algemene verkiezingen van dat najaar steunden ze haar opnieuw tegen Donald Trump.

Volgens een resolutie die eerder deze week door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden werd aangenomen, zijn de Satmar ‘antisemieten’. De resolutie verklaart “resoluut en definitief” dat “antizionisme antisemitisme is.” Welnu, de Satmar zijn al lang vóór de oprichting van de staat Israël in 1948 fel antizionistisch.

Om eerlijk te zijn zijn joden zoals de Satmar – die geloven dat het stichten van een joodse staat in het Heilige Land vóór de komst van de Messias godslasterlijk is – niet de vriendelijk van de antizionisten die het Congres in gedachten had. Maar het Huis dat tienduizenden van de meest zichtbaar ultrareligieuze joden in New York per ongeluk ‘antisemieten’ noemt, toont het grotere probleem met de resolutie aan.

Het zionisme is een specifieke politieke ideologie. Veel mensen, waaronder veel Joden, zijn het er om allerlei redenen niet mee eens. Het gelijkstellen van al dit soort onenigheid met antisemitisme is absurd, net zoals het zou zijn om alle kritiek op het stalinisme gelijk te stellen met anti-Russische vooroordelen of alle oppositie tegen het fascisme met onverdraagzaamheid tegen Italianen.

Het Volkscongres bedoeld De vele duizenden Amerikanen die protesteerden tegen Israëls genadeloze bombardement op de burgerbevolking van Gaza moesten als antisemieten worden bestempeld. Ook dit is een groep waartoe grote aantallen Amerikaanse joden behoren.

Op de pagina’s met ‘Overwegende…’-rechtvaardigingen aan het begin van de resolutie wordt melding gemaakt van het overzicht van ‘antisemitische’ incidenten door de Anti-Defamation League (ADL). Maar berichtgeving van de Onderscheppen Vorige maand bleek dat de ADL protesten georganiseerd door Joodse vredesgroepen in die telling meetelde.

Niet iedereen die naar dergelijke protesten komt, is een antizionist. Velen vinden het algemene idee van een ‘Joodse staat’ prima. Ze willen alleen dat die staat stopt met het bombarderen van Palestijnse burgers. Maar hoe zit het met degenen die Zijn anti-zionisten? Waarom moeten zij als antisemieten worden aangemerkt?

Het is de moeite waard om een ​​grote stap terug te doen en te bedenken dat het zionisme maar een heel klein deel van de Joodse geschiedenis heeft bestaan. Nationalisme in het algemeen is een fenomeen van de moderne wereld, en het zionisme is een laatbloeiende vorm van nationalisme. Pas eind negentiende eeuw kwam het echt op gang.

Er waren eens mensen die zichzelf ‘zionisten’ noemden, die pleitten voor de terugkeer van de Joden naar hun historische thuisland en die pleitten voor Joodse culturele vernieuwing daar – bijvoorbeeld de heropleving van het Hebreeuws als taal voor alledaagse gesprekken – maar die dat niet noodzakelijkerwijs wilden. een aparte Joodse staat. Dergelijke ‘zionisten’ stelden zich de uiteindelijke vorming van een binationale Joodse en Arabische staat voor. Het is echter heel lang geleden dat dit als een vorm van zionisme werd beschouwd, en tientallen jaren lang hebben zowel zionisten als anti-zionisten het pleiten voor een binationale staat als ‘anti-zionisme’ beschouwd.

Aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw werd het zionisme slechts door een minderheid van de joden geaccepteerd. Tegenwoordig zijn de antizionisten in de minderheid – ook al is het een veel grotere minderheid dan je zou denken.

Uit een opiniepeiling uit 2021 bleek dat één op de vier Amerikaanse Joden het eens is met de stelling “Israël is een apartheidsstaat.” Onder joden onder de veertig jaar is dat ruim één op de drie. Dat is een behoorlijk grimmige uitdrukking van de mening die mensen gewoonlijk in gedachten hebben als ze het hebben over ‘antizionisme’.

Je kunt tegen jezelf zeggen dat één op de vier Amerikaanse joden een zelfhatende antisemiet is. Maar je kunt dat standpunt alleen innemen als je bereid bent alles te negeren wat Joodse critici van het zionisme zeggen als hen wordt gevraagd hun standpunt toe te lichten.

Niet alle antizionismen zijn hetzelfde. Zoals we hebben gezien, verzetten sommige religieuze groeperingen zoals de Satmar zich om theologische redenen tegen het zionisme. Er zijn ook illiberale tegenstanders van het zionisme die ervan dromen de onderdrukking en ontheemding van Palestijnen te vervangen door de onderdrukking of ontheemding van Israëlische Joden. Maar in ieder geval in de Verenigde Staten en andere westerse samenlevingen zijn dit relatief zeldzame posities. Veruit de meest voorkomende motivatie voor zowel joodse als niet-joodse critici van het zionisme is een toewijding aan democratische waarden.

Antizionisten denken doorgaans dat een specifiek Joodse staat net zo inconsistent is met de universele menselijke gelijkheid als bijvoorbeeld een christelijke staat of een blanke staat. Een staat waarvan de meerderheid van de bevolking bestaat gebeurd om een ​​van die dingen te zijn is prima, maar dan wel eentje die officieel verklaart specifiek de staat te zijn van Joden, christenen of blanken zijn in strijd met democratische principes. Staten zouden dat moeten zijn van wie er ook binnen hun grenzen woont.

Elke Amerikaan wiens politiek zich bijvoorbeeld links van extreemrechts bevindt, zou worden afgewezen door iemand die openlijk zegt dat het belangrijk is dat het immigratiebeleid het doel weerspiegelt om ervoor te zorgen dat blanke christenen altijd de meerderheid van de Amerikaanse bevolking vormen. En discriminerend beleid waarover nieuwe immigranten moeten worden binnengelaten zou mild zijn vergeleken met de mensenrechtenschendingen die zijn gerechtvaardigd door het veronderstelde belang dat Israël zijn karakter als Joodse staat behoudt.

Vluchtelingen van de etnische zuivering van de Palestijnen in 1948 – en hun kinderen, kleinkinderen en nu achterkleinkinderen – hebben nooit mogen terugkeren naar de steden waar ze ooit woonden. En sinds Israël in 1967 de Westelijke Jordaanoever en Gaza veroverde, wordt de Palestijnse bevolking van die gebieden geregeerd door Israël, maar hebben zij nooit wettelijke rechten binnen de staat gekregen.

Het verdelen van het huidige grondgebied van Israël in afzonderlijke Joodse en Palestijnse etnostaten zou het probleem van de staatloze status van de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en Gaza oplossen, door hen eindelijk tot staatsburgers te maken. iets. Het zou niet het probleem oplossen van de uitgesproken tweederangsstatus van de twee miljoen Palestijnen die in Israël zelf wonen en het Israëlische staatsburgerschap hebben. Dit zijn burgers wier familieleden in vluchtelingenkampen verspreid over de regio niet naar huis mogen komen. Als een van deze Palestijnse staatsburgers van Israël met een Palestijn op de Westelijke Jordaanoever trouwt, mag het echtpaar wettelijk niet samenwonen in Israël.

Pleitbezorgers van de status quo benadrukken vaak dat veel Palestijnse burgers van Israël banen in de middenklasse hebben. Ze zullen vaak vermelden dat Arabische partijen vertegenwoordigers hebben in het Israëlische parlement, de Knesset. Zij over het algemeen niet Ik acht het gepast om de manier te noemen waarop Israëlische premiers zich zorgen maken dat hun regeringen als ‘onwettig’ zullen worden gezien als ze op de stemmen van die Arabische partijen moeten vertrouwen om een ​​meerderheidscoalitie samen te stellen.

Voorstanders van de rechten van de Palestijnen zijn al lange tijd onderling verdeeld over “één-staten” of “twee-staten”-oplossingen voor het conflict. Op dit moment is het debat grotendeels academisch. Israël heeft alle macht in handen, en de Verenigde Staten steunen deze tot het uiterste. De huidige regering van Israël is hier uitdrukkelijk tegen of waardoor de vorming van een onafhankelijke Palestijnse staat mogelijk werd of het aanbieden van het Israëlische staatsburgerschap aan de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en Gaza. Helaas zijn de leidende oppositiepartijen niet veel beter. Geen van beide oplossingen zal dus waarschijnlijk worden geïmplementeerd totdat er een grote verandering plaatsvindt in de onderliggende politieke realiteit.

Dergelijke veranderingen op zee komen echter voor. Niemand dacht in 1981 dat de Sovjet-Unie binnen tien jaar zou verdwijnen. En de manier waarop de apartheid in Zuid-Afrika op relatief vreedzame wijze viel, was destijds schokkend. Veel waarnemers over de hele wereld hadden voorspeld dat als dat systeem ooit zou vallen, er massale moordpartijen onder de blanke bevolking zouden plaatsvinden.

Ik sta al lang sympathiek tegenover het idee van een éénstaatoplossing voor Israël en Palestina. Het eenvoudigweg toekennen van gelijkheid aan iedereen die binnen de huidige grenzen van Israël leeft en het toestaan ​​van de vluchtelingen naar huis te laten terugkeren, zou een staat betekenen met ongeveer gelijke aantallen Joodse en Palestijnse burgers. Ik vermoed dat een enkele democratische staat waarin beide bevolkingsgroepen een voldoende groot deel van het electoraat uitmaken om pogingen te blokkeren om wetten aan te nemen die hun groep discrimineren, op de lange termijn de beste keuze zou zijn voor vrede en gelijkheid.

Het algemene bezwaar dat het na al het conflict en bloedvergieten onrealistisch is om te verwachten dat de twee etniciteiten in vrede samenleven, negeert een cruciaal feit. Een tweestatenoplossing zou dat wel doen nog steeds betekenen dat miljoenen Palestijnen en Joden zij aan zij leven binnen Israël – zoals ze dat al doen sinds de oprichting van de staat. En afgezien van deze pragmatische overwegingen denk ik dat het idee van etnonationalisme beledigend zou moeten zijn voor iedereen die zich bekommert om universele menselijke gelijkheid.

Dat gezegd hebbende, kan ik het pragmatische tegenargument begrijpen. Hoe ver een één- of tweestatenoplossing ook verwijderd is van realisatie nuis het veel gemakkelijker om je voor te stellen dat de politieke situatie verandert op een manier die een opdeling van twee staten mogelijk maakt, dan dat een meerderheid van de Israëlische Joden het idee van één enkele democratische staat “van de rivier tot de zee” onderschrijft. En misschien hebben deze critici gelijk.

De meeste Israëlische onderhandelaars zijn in het verleden ooit bereid geweest een ‘staat’ aan te bieden, bestaande uit losgekoppelde Palestijnse kantons, gescheiden door Israëlische wegen en Israëlische militaire buitenposten. En het is zelfs al heel lang geleden Dat lag op tafel.

Als de zaken echter dramatisch genoeg veranderen om een ​​levensvatbare en betekenisvolle onafhankelijke Palestijnse staat mogelijk te maken, moeten we deze steunen als een lange stap in de richting van gerechtigheid. Het zou beter zijn voor de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en Gaza om burgers te zijn van een verdeelde staat, dan dat zij burgers van niets zouden blijven.

Principiële antizionisten mogen niet worden afgedaan als onrealistische utopisten. De geschiedenis beweegt zich vaak in onverwachte richtingen, en de ‘onrealistische utopie’ van gisteren wordt soms de politieke realiteit van vandaag. Maar ik kan in ieder geval begrijpen waar die beschuldiging vandaan zou komen.

Oproep aan pleitbezorgers voor universele democratische rechten antisemietenis echter obsceen. Het is een belediging voor de slachtoffers van echt antisemitisme, en het is een belediging voor de intelligentie van het Amerikaanse volk.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter