In 1936 werd Agnes MacPhail, een zesenveertigjarig parlementslid (MP), dat Grey-Bruce, Ontario vertegenwoordigde, opgenomen in een lijst van reizende docenten die werd beheerd door een bureau in New York. In dit eclectische ensemble waren ook prominente figuren te zien, zoals Winston Churchill, HG Wells, Bertrand Russell en Thomas Mann. Terwijl MacPhail tijdens promotietours de bijnaam ‘Lady Astor of Canada’ verdiende – een knipoog naar Nancy Astor, het eerste Britse vrouwelijke parlementslid – stond haar politieke ideologie in schril contrast met de conservatieve Astor. De socialistische verplichtingen van MacPhail, het eerste vrouwelijke parlementslid van Canada, onderscheiden haar van de meeste van haar politieke tijdgenoten in het vooroorlogse Ottawa.

MacPhail kwam uit landelijke wortels in de dunbevolkte en ruige landbouwgronden van Gray County in Ontario. Gedurende haar lange politieke carrière verdedigde ze de boeren uit de arbeidersklasse in haar kiesdistrict, vrouwenrechten, hervorming van de gevangenissen en anti-oorlogsactivisme. Ze schakelde een uit materiële noodzaak geboren socialisme in en was een dominante kracht in de populistische agrarische bewegingen die op dat moment het platteland van Canada en de Verenigde Staten overspoelden. De relevantie van MacPhail is alleen maar groter geworden nu haar voormalige kiesdistrict te lijden heeft onder de uitholling van de industrie, drugsepidemieën en de vernietiging van de boeren uit de arbeidersklasse.

De ouders van MacPhail waren de afstammelingen van Schotse kolonisten die een blokhut bezaten op een ruig stuk land. Ondanks financiële problemen slaagde ze erin om naar de enige middelbare school in de regio te gaan, waar een jonge Norman Bethune, een toekomstig internationaal socialistisch icoon, zich later zou inschrijven. Lokale meisjes maakten haar belachelijk vanwege haar eenvoudige arbeiderskledij, vooral haar versleten blauwe jurk, die haar ouders haar trots hadden gegeven. Gedurende haar hele politieke carrière droeg MacPhail deze outfit als ereteken en droeg ze bij vrijwel elk openbaar optreden een kenmerkende blauwe jurk als omarming van haar wortels uit de arbeidersklasse.

Na haar afstuderen werd ze lerares op een basisschool. Tijdens deze eerste jaren was ze getuige van de benarde situatie van boerengemeenschappen op het platteland in heel Canada, waarbij ze parallellen trok met de strijd van haar eigen gemeenschap. Haar politieke overtuigingen kregen vorm rond de behoeften van mensen in afgelegen landbouwgebieden. Naast haar veeleisende dagen in een enkel klaslokaal wijdde ze haar vrije tijd aan het bestuderen van coöperatieve landbouwtijdschriften en het actief deelnemen aan het organiseren van bijeenkomsten en studiegroepen onder leiding van de United Farmers of Ontario (UFO).

De UFO was een organisatie die pleitte voor landbouwhervormingen, gebaseerd op kritiek op het conservatieve tariefsysteem dat aan boeren uit de arbeidersklasse werd opgelegd. Dit systeem had de economische autonomie van de boeren vernietigd en hun toch al onstabiele levensstandaard bedreigd. In de loop van de tijd breidde de UFO zijn focus uit naar een breed scala aan problemen die de armen op het platteland treffen.

Voordat ze in 1921 haar federale zetel veroverde, was ze actief betrokken bij het organiseren van inspanningen binnen de UFO. Haar activisme omvatte onder meer verzet tegen de Eerste Wereldoorlog, de strijd voor algemeen vrouwenkiesrecht en landbouwhervormingen. Deze inspanningen culmineerden in een aanzienlijke overwinning voor de UFO tijdens de provinciale verkiezingen van Ontario in 1917.

MacPhail werd populair in haar omgeving door openlijk kritiek te leveren op conservatieve parlementsleden die boeren de schuld gaven van hun eigen verarming, waarbij ze een verhaal gebruikte dat doet denken aan het moderne ‘laarzenriemen’-discours dat vaak wordt geassocieerd met conservatieve verklaringen van armoede. MacPhail beschuldigde politieke tegenstanders bij lokale politieke evenementen ervan “helemaal niets te weten over de manier waarop boeren leven, over hun werk en hun problemen.” Haar kritiek concentreerde zich consequent op de materiële behoeften van kiezers op het platteland en vroeg hen tijdens toespraken vaak: “Wat heeft uw conservatieve parlementslid voor u gedaan?”

In 1921 won MacPhail de nominatie om de federale Progressieve Partij, een nauwe band met de provinciale UFO, te vertegenwoordigen. Kort daarna claimde ze haar zetel in het Lagerhuis, versloeg de zittende conservatieve partij en sloot zich aan bij een nieuwe golf van socialistisch electoraal succes op het platteland in Canada. Ze werd door de zonen van de Canadese elite in het parlement gezien als een vreemde eend in de bijt, waarbij lokale kranten verkondigden dat ze “het enige parlementslid was dat kan – bakken, karnen, koken, melken, naaien, liften, lesgeven, praten – en doen. alles goed!”

Desondanks slaagde de Progressieve Partij er bij de verkiezingen van 1921 ternauwernood in om het machtsevenwicht op slechts één zetel te houden, en kreeg zij te maken met interne onrust in de nasleep van de overwinning van de Liberale Partij. In 1924 stemde de Progressieve Partij ermee in zich aan te sluiten bij de liberale meerderheid, wat MacPhail ertoe aanzette met de partij te breken en de radicalere Ginger Group te vormen.

Verschillende leden van de Ginger Group speelden een cruciale rol bij de oprichting van de Co-operative Commonwealth Federation (CCF) in 1932. De CCF zou vervolgens dienen als basis voor de huidige Nieuwe Democratische Partij (NDP), die werd opgericht in 1961. MacPhail brak formeel met de CCF in 1934 als gevolg van de druk van frequente kritiek op de linkse organisaties onder de liberale regering van Mackenzie King.

Desalniettemin bleef ze praktisch als onafhankelijke partij samenwerken met de CCF, terwijl ze de naam van de nieuwe ter ziele gegane UFO gebruikte tot haar nederlaag in 1951. Haar onwankelbare toewijding aan progressieve politiek staat in schril contrast met de huidige parlementaire alliantie tussen de NDP en de dominante liberale partij. feest vandaag.

MacPhail was een onvermoeibaar pleitbezorger voor tal van sociale en economische doelen, waarbij ze gebruik maakte van haar positie als bekwaam politiek figuur en plattelandsorganisator. Een van de zaken die haar nauw aan het hart lagen, was de economische veiligheid van haar kiezers. Ze weigerde vaak een beroep te doen op de publieke sympathie voor arme boeren, omdat ze hun waardigheid niet wilde opofferen. Tijdens de Grote Depressie verzette ze zich fel tegen de onderdrukkende bezuinigingsmaatregelen die aan plattelandsgemeenschappen werden opgelegd, waarbij ze zowel publieke als parlementaire druk uitoefende.

Ze kreeg vooral erkenning voor haar meedogenloze strijd tegen oneerlijke tariefkosten die boeren onevenredig zwaar belastten en grote landbouwkopers ten goede kwamen. De Toronto-ster noemde haar ooit ‘de agressieve dame die de werkzaamheden van de Tariff Commission verlevendigde’.

Tijdens debatten in de Tweede Kamer over landbouwvraagstukken hanteerde zij consequent een klassengerichte benadering. MacPhail zag dat boeren uit de arbeidersklasse in direct conflict stonden met de stedelijke elites van Toronto en Ottawa. Ze was een ervaren communicator en in staat om effectief de materiële problemen aan te pakken die centraal stonden in de kloof tussen platteland en stad. Om het lokale politieke activisme vanuit haar basis in Ottawa te bevorderen, schreef ze wekelijkse columns in de kranten van haar geboortestad, waarbij ze de problemen toelichtte en evenementen organiseerde die haar gemeenschap zouden stimuleren.

Met het begin van de Canadese dienstplicht voor de Eerste Wereldoorlog op het platteland, schoot MacPhails standvastige anti-oorlogsactivisme wortel. Het ontwerp had een diepgaande impact op de plattelandsgebieden, vergelijkbaar met een apocalyptische gebeurtenis, waarbij het leven van jongeren op het platteland werd opgeëist, waardoor zowel kleine steden als de landbouwproductiviteit werden verwoest.

Tegenwoordig is Grey-Bruce, de thuisbasis van MacPhail, een tragisch voorbeeld van kleine steden en plattelandsgebieden die zijn uitgehold door roofzuchtig kapitaal: een plek waar de zware industrie is vervangen door de dienstensector. De gemiddelde persoon in Gray County verdient gemiddeld CAD $28.580 – slechts vierduizend dollar boven de Canadese armoedegrens.

In schril contrast daarmee slokken lokale politiediensten een aanzienlijk deel van de gemeentelijke begrotingen op. In Hanover en West Grey, twee grote steden in de oude politiebegrotingen van MacPhail, nemen ze een derde van de stadsbegrotingen in beslag en blijven stijgen. De provincies Bruce en Gray hebben enkele van de hoogste drugsverslavingscijfers in heel Ontario. De politie bestrijdt deze epidemie in een eindeloze cyclus van arrestaties, gevangenisstraffen en terugval.

Een van MacPhails meest vooruitziende politieke veldslagen vond plaats in 1923, na een reeks rellen in de Kingston Penitentiary. Gekleed in haar kenmerkende blauwe jurk maakte ze een onaangekondigde entree in de gevangenis. Wat ze in de gevangenis zag, schokte haar:

Zieke veroordeelden lagen in de gangen; mannen met tuberculose werden niet gescheiden gehouden van de rest van de gevangenen, en de infectie verspreidde zich. Het geschreeuw van geesteszieke mannen galmde door de cellen. Gevangenen werden zwaar geslagen met leren riemen, vaak voor triviale vergrijpen. Ze werden lange tijd in boeien gehouden met de handen boven hun hoofd en wekenlang in eenzame opsluiting.

MacPhail was van mening dat het doel van gevangenissen rehabilitatie zou moeten zijn en niet willekeurige bestraffing. Ze was fel gekant tegen de militarisering van het gevangenissysteem en pleitte gedurende haar hele carrière onvermoeibaar voor een reeks belangrijke en vooruitstrevende gevangenishervormingen.

Haar aanpak gaf de voorkeur aan therapeuten en medische professionals boven militaire veteranen als bewakers binnen het gevangenissysteem. Ze voerde actief campagne voor de uitbreiding van opleidings- en onderwijsmogelijkheden voor gevangenen. MacPhail riep ook haar lokale aanhangers op om te pleiten tegen de uitbreiding van het lokale gevangenissysteem. Ze orkestreerde publiciteitscampagnes waarbij ze zichzelf vrijwillig opsloot in een gevangeniscel.

In 1939 wierpen haar inspanningen vruchten af ​​toen een wetsvoorstel voor de hervorming van de gevangenis werd aangenomen, waarin veel van haar ideeën en kritiek waren verwerkt. Deze hervormingswet introduceerde een basisnorm voor de rechten van gevangenen, wat een belangrijke overwinning betekende voor de zaak van MacPhail.

MacPhails historische roem is haar titel als eerste vrouwelijk federaal parlementslid. Maar deze feestelijke titel verdoezelt haar zwaarbevochten strijd voor de emancipatie van vrouwen. Er waren geen glazen plafonds die konden worden doorbroken; ze werd geconfronteerd met diepgeworteld seksisme dat zo wijdverbreid was dat het diep verankerd was in alle geledingen van de samenleving. Haar strijd tegen het vrolijke seksisme van haar tijd blijft een belangrijk bewijs van haar vastberadenheid en vastberadenheid:

Als ik mannen hoor praten over vrouwen als de engelen van het gezin, haal ik altijd, mentaal in ieder geval, twijfelend mijn schouders op. Ik wil van geen enkel gezin de engel zijn; Ik wil voor mezelf wat ik voor andere vrouwen wil: absolute gelijkheid. Nadat dat is veiliggesteld, kunnen mannen en vrouwen om de beurt engelen zijn.

MacPhail was een ervaren organisator van vrouwengroepen binnen de socialistische plattelandsbeweging, waarbij hij het belang benadrukte van studiegroepen en gemeenschapsorganisatie als basis voor lokale verandering en de verhoging van het klassenbewustzijn.

Ondanks aanzienlijke kritiek vanwege haar strenge imago als onderwijzeres en de kritiek van de patriarchale parlementaire elite, behaalde MacPhail talloze successen. In 1951, toen ze haar laatste drie jaar als gekozen ambtenaar in het provinciale parlement van Ontario doorbracht, leidde ze de aanklacht om de eerste wet inzake gelijke beloning in de geschiedenis van de provincie goed te keuren.

Haar nalatenschap wordt echter bezoedeld door haar vroege steun voor de eugenetica, die destijds populair was in het hele politieke spectrum – ook binnen de socialistische beweging. Zelfs Tommy Douglas – premier van Saskatchewan en de motor achter de ontwikkeling van het Canadese nationale gezondheidszorgsysteem – schreef zijn proefschrift over eugenetica voordat hij dit later verloochende. Het is belangrijk om te erkennen dat MacPhails agrarische socialisme voor een groot deel van zijn tijd was en vol blinde vlekken zat, vooral als het ging om kwesties als inheemse verarming, landdiefstal en ontneming van kiesrecht.

MacPhails nalatenschap is complex, maar haar prestaties bieden inspiratie voor mensen in de conservatieve bolwerken van het in verval rakende platteland van Canada. Ze verdedigde socialistische principes ondanks enorme politieke oppositie en een uitdagend mediaklimaat, waardoor haar strijd vandaag de dag opmerkelijk relevant is.

Grey-Bruce zou, net als andere plattelandsgebieden, de erfenis van het agrarisch socialisme moeten herdenken dat ooit de overhand had in het begin van de twintigste eeuw. Het idee dat het platteland een inherent conservatief bolwerk is, kan worden uitgedaagd door inspiratie uit deze geschiedenis te putten.

Veel inwoners van de gebieden die ooit het hart van de boeren uit de arbeidersklasse vormden, hebben mogelijk hun percelen verkocht of zijn met uitsluiting geconfronteerd. Tegenwoordig wordt de landbouw vaak gedomineerd door individuen die grote stukken land bezitten. Maar dat betekent niet dat plattelandsbewoners zich moeten neerleggen bij de welig tierende ongelijkheid en de alomtegenwoordige spooksteden. De agrarische visie van Agnes MacPhail blijft vandaag de dag van cruciaal belang: het streven naar een rechtvaardige landverdeling, een eerlijke toewijzing van hulpbronnen en een rechtvaardige verdeling van de voordelen van landbouwarbeid, allemaal in het voordeel van de arbeidersklasse.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter