Over veertig jaar zal Australië minder jonge mensen hebben, die voor meer ouderen zullen zorgen, terwijl ze worstelen met onbetaalbare huisvesting en een dalende levensstandaard. Het zal vaak te warm zijn om de deur uit te gaan om te gaan werken, en in plaats van geld uit te geven aan diensten om dit beeld te verbeteren, zal de regering uit zijn op een oorlog met China, reëel of ingebeeld.

Dit is het beeld dat wordt geschetst in het zesde Intergenerationeel Rapport van het ministerie van Financiën, dat in augustus werd gepubliceerd – zij het niet precies in de woorden ervan.

Deze rapporten, die in 2002 voor het eerst in opdracht van de regering-Howard werden opgesteld, zijn ogenschijnlijk bedoeld om sociale en economische veranderingen veertig jaar in de toekomst te projecteren. In de praktijk zijn het partijdige aangelegenheden die dicht bij de kwesties liggen die de regering van vandaag al benadrukt (er is bijvoorbeeld in de versie van het rapport van geen enkele liberale regering sprake geweest van klimaatverandering).

Bovendien zullen de sociale voorspellingen die zich tientallen jaren in de toekomst uitstrekken, ongetwijfeld niet kloppen. Veel belangrijke voorspellingen van twintig jaar geleden zijn in latere rapporten al onjuist gebleken of afgezwakt.

Dat alles terzijde, deze klinkt behoorlijk waar. De huidige situatie voor de meeste jongeren en werknemers is dat wel al somber, en omdat er geen serieuze pogingen worden ondernomen om de zaken te verbeteren, zal de toekomst er waarschijnlijk slechter uitzien.

Neem de vergrijzing van de bevolking. Het rapport voorspelt dat de gemiddelde leeftijd met 4,6 jaar zal stijgen tot 43,1 jaar in 2063 (na al sinds het begin van de jaren tachtig met acht jaar te zijn gestegen), en dat het aandeel van de bevolking ouder dan 65 jaar zal toenemen tot bijna een kwart. Oppervlakkig gezien zou dit een paar goede dingen moeten benadrukken: de gezondheidszorg is verbeterd, zodat mensen langer leven, en vrouwen hebben betere toegang tot anticonceptie en meer mogelijkheden voor een leven buitenshuis.

Maar als je naar de huidige staat van de ouderenzorg kijkt, is dat reden tot zorg. De sector zit vol met laagbetaalde werknemers en wordt geplaagd door misbruikschandalen. Het is bijna volledig geprivatiseerd en gestratificeerd op basis van inkomen en vermogen. Dit zal kruisen met de betaalbaarheidscrisis op de huizenmarkt (waarover het rapport opvallend kort is, de Albanese regering probeert ons ervan te overtuigen dat ze het probleem aan het oplossen zijn) – veel bejaardentehuizen vereisen nu dat bewoners hun huis verkopen om in de voorziening te kunnen kopen. Volgens de laatste volkstelling is het percentage eigenwoningbezit onder de 30-34-jarigen gedaald van 64 procent in 1971 naar 50 procent. Dit is de generatie die over veertig jaar met pensioen gaat.

Het is mogelijk dat de verantwoordelijkheid voor de zorg voor ouderen op de schouders van gezinnen wordt gelegd. Maar volgens het rapport zullen het gezinnen zijn met relatief lagere inkomens dan nu. De gemiddelde jaarlijkse groei van het inkomen per persoon zal naar verwachting 1 procent bedragen, vergeleken met 2,1 procent in de afgelopen veertig jaar. Maar dit veronderstelt dat alle stijgingen gelijkelijk over de bevolking worden verdeeld. Volgens het Australia Institute behaalde de rijkste 10 procent tussen 2009 en 2019 93 procent van alle inkomensgroei. Er zal een monumentale industriële strijd nodig zijn om dit tij te keren.

Er worden nog andere sombere trends genoemd in het rapport: een pensioenstelsel dat afhankelijk is van pensioenen, waarvan jonge mensen steeds minder krijgen; de impact van de vooruitgang op het gebied van technologie en AI op de beroepsbevolking (hoewel het rapport hierover een onterecht rooskleurig beeld schetst); en het toenemende aantal mensen dat afhankelijk zal zijn van sociale voorzieningen die jaar na jaar achteruitgaan.

Maar als we over de toekomst nadenken, is de klimaatverandering het overweldigende probleem dat alle andere benadrukt. Het rapport richt zich vooral op de manier waarop de klimaatverandering de arbeidsproductiviteit zal beïnvloeden (hoeveel spullen een arbeider in een bepaalde tijd produceert). Het wordt tenslotte gepubliceerd door het ministerie van Financiën en gaat in de eerste plaats over de gezondheid van het Australische kapitalisme.

Maar stijgende temperaturen en een grotere frequentie van catastrofale weersomstandigheden zullen sociale kosten met zich meebrengen die nog steeds moeilijk voor te stellen zijn. Seizoenen met hevige bosbranden, onbetaalbare energierekeningen, onleefbare buitenwijken en steden, klimaatvluchtelingen die worden geconfronteerd met de gemilitariseerde grens van Australië en nog veel meer liggen allemaal in het verschiet – sommigen van hen zijn er zelfs al.

Dan zijn er nog de schokken die het allemaal nog veel erger zouden kunnen maken, maar die ontbreken in de aannames van het ministerie van Financiën. Een nieuwe pandemie, een economische crash, een oorlog tussen grote machten – het is allemaal mogelijk.

Maar de meest in het oog springende vraag die voortkomt uit overpeinzingen over de toekomst is: wat is de regering van plan hieraan te doen?

Zoals het er nu uitziet, niets.

Het huisvestingsbeleid van Labour zal niet eens het oppervlak van de crisis bedekken. Ondanks veel verwijzingen in het rapport (38 in totaal) naar een ‘netto-nultransformatie’ breidt de overheid de fossiele brandstoffenindustrie uit en stijgen de emissies. In plaats van zwaar te investeren in het renationaliseren van de openbare diensten en het geld terug te geven aan degenen die het echt nodig hebben, gaan de Albanezen door met de belastingverlagingen van fase 3 en verhogen ze het militaire budget.

In dit tempo zal onze toekomst werkelijk ineengedoken in gehuurde huizen worden doorgebracht om te ontsnappen aan de verzengende hitte terwijl kernonderzeeërs langs de grenzen patrouilleren.
Bron: redflag.org.auLaat een antwoord achter