“Ze verwoestten de kolenmijnen en beroofden de mijnwerkers.” Als we een eeuw later terugkijken, kunnen we ons James Bryson McLachlan nog steeds in actie voorstellen, die moedig pleit in overvolle zalen, de zaak van de mijnwerkers verdedigt en economische en morele oordelen uitspreekt over de mislukkingen van het kapitalisme zoals hij die kende. Hij geloofde dat de kolenindustrie de essentiële tegenstellingen in de kern van het kapitalistische systeem blootlegde, en dat het de missie van de mijnwerkers was om het voortouw te nemen bij het opbouwen van een cultuur van oppositie.

De afgelopen jaren is dit Canadese arbeidsicoon zijn aanspraak blijven maken op de verbeeldingskracht van zijn thuisland. Hij heeft zijn weg gevonden naar naslagwerken en leerboeken, wordt geciteerd op de Dag van de Arbeid en andere openbare gelegenheden, en wordt genoemd in zang en poëzie. Hij verschijnt in een droomsequentie in een roman van de Cape Breton-schrijver Sheldon Currie.

Vanaf de vroege industriële revolutie in Canada in de jaren vijftig van de negentiende eeuw tot de volwassen industriële economie van de jaren vijftig was steenkool de dominante energiebron van het land. Het was ook een manier van leven voor de tienduizenden Canadezen die leefden en werkten in gemeenschappen die de kolenindustrie ondersteunden. De opkomst en ondergang van de exploitatie van hulpbronnen is een bekend thema in de Canadese economische geschiedenis, en in het geval van niet-hernieuwbare hulpbronnen is de logica van het extractieve kapitalisme meedogenloos.

In veel delen van de wereld komt de tijd, te langzaam, dat de verbranding van fossiele brandstoffen zal worden vervangen door duurzamere energiebronnen. Zoals milieuhistorica Barbara Freese het heeft gesteld, zijn de steenkoolvoorraden in de wereld overblijfselen van uitgestorven vormen van plantaardig leven, en behoort de steenkoolindustrie zelf nu tot ‘de industriële kindertijd van de beschaving’. Iets soortgelijks zou ook kunnen worden gezegd over de ouderwetse erfenis van ongelijkheid en onderdrukking die met de steenkoolwinning gepaard gaat.

Gedurende haar lange jaren van opkomst eiste de steenkoolindustrie een enorme menselijke prijs van de mensen en gemeenschappen die in haar behoeften voorzagen en werkten om in hun levensonderhoud te voorzien. Tegelijkertijd onderwierp de bevolking van het steenkoolland zich niet onvoorwaardelijk aan de omstandigheden waarmee ze werden geconfronteerd. In plaats daarvan vochten ze voor het behoud van hun waardigheid ondanks uitbuiting en voor het bewerkstelligen van sociale en economische veranderingen die een voortschrijdende beschaving waardig waren.

De moderne arbeidersbeweging is een van hun erfenissen. Hoewel de algemene staking in Winnipeg van 1919 de bekendste episode is in de golf van stakingen die aan het einde van de Eerste Wereldoorlog in heel Canada plaatsvonden, zijn er goede redenen om de gebeurtenissen in Nova Scotia in dezelfde periode te herinneren als even dramatische, consequente gevolgen. , en leerzaam.

Ironisch genoeg hoefden de mijnwerkers in Nova Scotia, te midden van de wijdverbreide onrust van 1919, niet te staken voor erkenning door hun vakbonden, omdat hun vakbond al van overwinning naar overwinning marcheerde en kortere werktijden en betere lonen won. Wat volgde, in de onrust van een werkgeversoffensief in heel Noord-Amerika in de jaren twintig, was een lange strijd om die verworvenheden te verdedigen en hun vakbond in stand te houden. Zij slaagden er in grotere mate in dan de meeste mijnwerkers op het continent, en in Canada hielp hun strijd de weg bereiden voor een einde aan het gebruik van militair geweld in arbeidsconflicten en voor een bredere aanvaarding van collectieve onderhandelingen.

Eén formele erkenning kwam in 2017 in het openbaar terecht, toen de Historic Sites and Monuments Board of Canada een plaquette onthulde in het Cape Breton Miners’ Museum in Glace Bay, waarin de steenkoolstakingen in Nova Scotia van de jaren twintig werden erkend als gebeurtenissen van nationaal historisch belang. Het eerbetoon aan de mijnwerkers luidt gedeeltelijk:

Ondanks de wanhopige levensomstandigheden en de druk van de bedrijfspolitie en het leger, maakten ze gebruik van gedeelde werkplek- en gemeenschapsbanden om ‘de blunder te weerstaan’. Het succes van de mijnwerkersvakbond bij het verdedigen van collectieve onderhandelingsrechten markeerde het begin van een nieuw tijdperk in het Canadese arbeidsverhoudingsbeleid.

De biografie van James Bryson McLachlan biedt een verhaal dat meer archetypisch dan typisch is. Zijn verhaal stelt ons in staat de manieren te onderzoeken waarop het industriële kapitalisme de levens van arbeiders in het steenkoolland heeft gevormd en hen ertoe heeft gebracht naar een betere toekomst te streven. McLachlan speelde een belangrijke rol in dit proces, niet in de laatste plaats omdat hij van jongs af aan zelf mijnwerker was, en zijn volgelingen wisten dat hij hun wereld, hun werk, hun leven en hun hoop begreep.

Een foto van JB McLachlan. (Beaton Instituut, Cape Breton Universiteit)

Ondanks zijn reputatie als goddeloze atheïst nam hij de religieuze traditie serieus. In een treffende uiteenzetting van zijn filosofie uit 1919 beschreef hij zichzelf als de volger van een ‘economisch evangelie’ dat tot op de dag van vandaag liep ‘van Mozes en Jezus en Marx en Carlyle’. McLachlan toonde grote welsprekendheid bij het bepleiten van zijn zaak, maar hij bleek ook een bekwaam tacticus te zijn op het gebied van gevechten op de werkvloer, waarbij hij vaak pleitte voor directe actie. Hoewel hij compromissen kon sluiten en dat ook deed, soms impopulaire, bleef hij bekend om zijn onvergankelijkheid, en de mijnwerkers stuurden hem herhaaldelijk terug naar het vakbondskantoor.

Individuen maken inderdaad een verschil in de geschiedenis, vooral als ze geassocieerd worden met sociale bewegingen die hun ideeën naar de toekomst voortzetten. Maar hun erfenissen worden vaak betwist, en sommigen zouden McLachlan afdoen als een lastpost en een onruststoker. Die beschuldiging zou hem wel eens in het gezelschap kunnen brengen van vroegere Canadese helden als William Lyon Mackenzie en Louis Riel, die, ondanks hun historische betekenis, hebben geleden onder hun eigen betuttelende minachting door de machthebbers van de geschiedenis.

Meer in het algemeen behoort het verhaal van McLachlan tot het tijdperk van het modernistische industriële kapitalisme en de opkomst van de georganiseerde arbeid als kracht voor sociale verandering. Net zoals rebellen in vroegere eeuwen streden voor politieke democratie in een tijdperk van absolutisme, vochten twintigste-eeuwse radicalen en revolutionairen zoals McLachlan voor meer verantwoorde vormen van economisch bestuur.

Tijdens zijn eigen leven waren McLachlans uitzetting uit het vakbondskantoor en zijn proces wegens opruiende smaad in 1923 slechts de meest beruchte pogingen om zijn invloed te beteugelen en zijn ideeën in diskrediet te brengen. Wat achteraf gezien misschien wel het meest indrukwekkend is aan McLachlan, is de stoïcijnse vastberadenheid die hij tentoonspreidde ondanks de veranderende historische verwachtingen.

Vanaf zijn vroegste dagen als tienjarig jongetje in de kolenmijnen in Schotland tot aan zijn latere jaren als veteraan van het arbeidsradicalisme in Canada, leefde McLachlan in een reeks economische, politieke, sociale en culturele omstandigheden die beide welkom waren. zijn aspiraties en bracht ze ook in verwarring. Hij geloofde dat het de missie van de arbeidersklasse was om ‘de wereld te verlossen van de chaos van het kapitalisme’, maar hij pretendeerde niet precies te weten hoe de geschiedenis zich zou ontvouwen – alleen dat het moest. Revoluties, zo vertelde McLachlan in 1925 aan een koninklijke commissie, zijn als de noordenwind: ‘Ze komen op de een of andere manier, uit eigen beweging, en ik weet niet hoe ze komen, maar ze komen, dat is alles, ze komen voort uit omstandigheden.’

Bij het onderwijzen van arbeidsgeschiedenis door de jaren heen, zowel aan universiteitsklassen als aan vakbondsleden, heb ik studenten soms gevraagd na te denken over wat McLachlan zou denken van het moderne systeem van arbeidsverhoudingen dat al tijdens zijn leven in de maak was. Was het bereiken van de ‘industriële legaliteit’, met zijn raamwerk van verantwoordelijkheden en beperkingen, een beslissende overwinning voor de arbeiders?

De antwoorden zijn niet eenvoudig. McLachlan maakte zich altijd zorgen over het buitensporige vertrouwen op de collectieve overeenkomst en de daarmee gepaard gaande vermindering van de strijdbaarheid van de vakbonden. Hij zou zich ook zorgen maken over de nieuwe methoden die regeringen en werkgevers hebben gevonden om dwang af te dwingen en een onafhankelijk perspectief van de arbeidersklasse te ondermijnen.

Bovendien is het arbeidsverhoudingssysteem, waar arbeiders zoals de mijnwerkers het voortouw hebben genomen en werknemers uit de publieke sector hebben gevolgd, een pluralistische structuur gebleven waarin slechts een minderheid van de werknemers door vakbonden wordt vertegenwoordigd. De meeste Canadese werknemers zijn van mening dat vakbonden noodzakelijk zijn, maar ondanks de uitspraken van het Hooggerechtshof ten gunste van het recht op collectieve onderhandelingen en het stakingsrecht, blijven te veel werknemers onzeker over hoe ze hun rechten kunnen uitoefenen.

In de tijd van McLachlan waren vakbonden niet van plan te verdwijnen, maar waren nieuwe vormen van agitatie, onderwijs en organisatie nodig om hun effectiviteit te vergroten in het licht van veranderende technologieën en nieuwe manieren om werkprocessen te structureren. Bovenal wist McLachlan dat het aan de leden was, en aan de leiders die hen steunden, om ervoor te zorgen dat de vakbonden hun doelstellingen als plaatsen van verzet in de strijd voor sociale rechtvaardigheid en economische democratie waarmaakten.

Wat gebeurde er met de sociale revolutie die McLachlan hoopte te zien? Het kwam niet aan – althans niet in de vorm die McLachlan verwachtte. Zijn scherpe aanklachten tegen het kapitalistische systeem gingen gepaard met een hoopvolle visie op een toekomstige samenleving die vrij was van klassenuitbuiting. Maar als praktisch revolutionair wist hij dat hij functioneerde in een samenleving waarin revoluties moeilijk te maken waren en niet voorspelbaar in vorm of uitkomst.

Zelfs toen het kapitalisme dominant bleef, was er sprake van enige zwaarbevochten vooruitgang. Vanuit het perspectief van McLachlan zou de opmars van de zelfbenoemde verzorgingsstaat gezien kunnen worden als een “passieve revolutie” waarin selectieve concessies aan de eisen van het volk dienen om de dominante economische orde te legitimeren en te consolideren. Elke winst was de moeite waard, maar tegen het einde van de twintigste eeuw verloor een strategie van geleidelijke inbreuk op de kapitalistische prioriteiten zijn effectiviteit. Regeringen trokken zich terug uit hun sociale verantwoordelijkheden ten gunste van de mythe dat sociale resultaten het best worden bepaald door de krachten van de markt, waarbij gemakshalve de nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven en de staat, die dient om de ongelijkheid in stand te houden, over het hoofd wordt gezien.

Als gevolg hiervan zijn de vakbonden opgeroepen om bondgenoten te zoeken en weer in actie te komen om hun prestaties te verdedigen en uit te breiden. McLachlan zou grip moeten krijgen op de welkome vermenigvuldiging van oppositionele bewegingen in de hedendaagse wereld en de moeilijke erfenis van het patriarchaat en de racialisering binnen de arbeidersklasse. Maar hij zou er zeker van blijven dat de strijd om de verdeling van rijkdom en macht, zowel economisch als politiek, een permanent kenmerk van het kapitalistische systeem blijft.

Er waren altijd grenzen aan wat de mijnwerkers op eigen kracht konden bereiken, en tegen de jaren vijftig hadden ze niet meer de macht die ze ooit hadden. De sluiting van de kolenindustrie in Nova Scotia was slechts een kwestie van tijd.

Terwijl de zoektocht naar alternatieve strategieën voor economische ontwikkeling voortduurt, heeft de bevolking van het steenkoolland een hekel aan het journalistieke cliché van verlaten steden en getraumatiseerde inwoners die alleen maar wachten om terug te keren naar een industrie waar de zon onder is gegaan. Door aandacht te besteden aan hun verleden willen ze erkenning van de menselijke en ecologische kosten die ze hebben betaald, en steun voor een duurzamere toekomst.

Er zijn hier boodschappen voor ons allemaal, nu we geconfronteerd worden met herhaalde beweringen dat er geen alternatieven zijn voor de zogenaamde creatieve vernietiging van het kapitalisme en de fatale degeneratie van sociale solidariteit. In heel Canada en in andere delen van de wereld vinden we kinderen uit het steenkoolland die verder zijn getrokken. Net als McLachlan waarschuwen ze ons om niet te vergeten wat we uit het steenkooltijdperk hebben geleerd over de exploitatie van hulpbronnen en het industriële kapitalisme.

De geschiedenis laat niet veel directe instructies toe, maar is wel in staat de tijden en plaatsen te identificeren waar mensen de zelfgenoegzaamheid van hun tijd verstoorden. Daarmee brachten ze veranderingen teweeg die noodzakelijk maar nooit onvermijdelijk waren. Deze strijd was niet volledig succesvol – verre van dat – maar hun invloed is nog steeds voelbaar tot ver over hun tijd, en ook dit is een van de erfenissen van McLachlan.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter