Een jongen loopt op stapels plastic afval aan de oevers van de Yamuna-rivier in New Delhi, India FOTO: Biplov Bhuyan/Hindustan Times/Getty Images

Recensie van Wasteland: de vuile waarheid over wat we weggooien, waar het naartoe gaat en waarom het ertoe doet door Oliver Franklin-Wallis, Simon & Schuster VK, 2023.

Journalist Oliver Franklin-Wallis’ Woestenij biedt een gruwelijk inzicht in de realiteit van ons mondiale afvalsysteem. In het boek vertelt Franklin-Wallis zijn reis over de hele wereld en de interacties met de mensen, processen en faciliteiten die verantwoordelijk zijn voor de laatste fasen van de kapitalistische productiecyclus. Van recyclingfabrieken in Groot-Brittannië tot giftig elektronisch afval in Ghana: elk hoofdstuk onderzoekt een nieuwe afkeer van de manier waarop het mondiale kapitalisme omgaat met afvalverwerking.

Het doel van Franklin-Wallis is om de ogen van lezers te openen voor wat maar al te vaak ongezien blijft. Hij begint met de Ghazipur-stortplaats, een berg van 14 miljoen ton afval die “opdoemt boven” de Indiase hoofdstad New Delhi “alsof iemand een stuk van de Himalaya heeft opgetild”. De schaal is vaak onbegrijpelijk, maar Franklin-Wallis’ beschrijvingen van de bezienswaardigheden, geluiden en ondraaglijke geuren helpen het spektakel veel beter over te brengen dan welk beeld dan ook.

Franklin-Wallis benadrukt de negatieve gevolgen van de “woestenijen” van het kapitalisme voor zowel de mens als het milieu. Hij beschrijft de stortplaats in Ghazipur niet alsof het een puur esthetisch fenomeen is. De lezer krijgt een sociologische achtergrond van de arbeiders uit de lagere kaste die de berg afval doorzoeken, en een aangrijpende beschrijving van een wolk van aasvogels die hun plek hebben gevonden te midden van het ecosysteem van rottende voedingsmiddelen op de stortplaats. Franklin-Wallis brengt ook de vreugde over die sommige jonge kinderen beleven aan een halflege fles bellenblaasoplossing die ze hebben gered.

Terwijl hij wankelt over de immense omvang van een vuilnisbelt in Groot-Brittannië, zo diep dat zijn gids nog nooit de bodem heeft gezien, stelt Franklin-Wallis de vraag: “Verbergen we ons afval omdat we walgen of omdat we ons schamen?” De rest van het boek maakt echter duidelijk dat dit geen van beide is. De massa mensen is losgekoppeld van de ‘woestenijen’ van de productiecyclus, zodat ze beter de winst kunnen maken van bedrijven waarvan het afval daar terechtkomt.

Het belangrijkste gevolg van afval is de aantasting van het milieu. De verschillende stortplaatsen besproken in Woestenij elk produceert “pluimen kooldioxide”, en één enkele stortplaats in Pakistan bleek 126 ton methaan per uur uit te stoten. Plastics zijn bijzonder verfoeilijk omdat ze niet volledig kunnen worden afgebroken; de bovenste oceaan bevat naar schatting 24,4 biljoen microplasticdeeltjes.

De schadelijke milieueffecten van afval worden vaak niet goed begrepen, omdat er een ongelooflijk aantal verschillende verontreinigende stoffen zijn. Eén klasse van verontreinigende stoffen staat bekend als persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s). POP’s zijn niet erg oplosbaar in water, maar zeer oplosbaar in vetten. Dit heeft ertoe geleid dat ze zich in walvisblubber hebben opgehoopt, tot het punt waarop bepaalde walviskarkassen “zo vervuild zijn dat ze als giftig afval worden geclassificeerd”.

Het aan het zicht onttrekken van voedselverspilling is ook belangrijk om de mythe in stand te houden dat het mondiale kapitalisme een efficiënt economisch systeem is. Volgens het Wereld Natuur Fonds wordt 15,3 procent van al het geproduceerde voedsel verspild voordat het zelfs maar in de winkels terechtkomt. Volgens het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties wordt in totaal een derde van al het geproduceerde voedsel verspild; het weegt 931 miljoen ton en heeft een waarde van 1 biljoen dollar per jaar. Deze verspilling is zowel een aanklacht tegen de inefficiëntie van het systeem, aangezien er nog steeds honderden miljoenen mensen ondervoed zijn, als verwoestend voor het milieu. Voedselverspilling veroorzaakt tot 10 procent van de mondiale uitstoot van broeikasgassen.

Recycling is een regelmatig voorgestelde oplossing voor het afvalprobleem in de wereld, die Franklin-Wallis onderzoekt. Hij is hierover optimistisch (misschien overdreven), maar erkent dat er ernstige beperkingen zijn. Wereldwijd wordt minder dan 20 procent van de ruim 2 miljard ton jaarlijks geproduceerd huishoudelijk afval gerecycled. En recycling is ook een aanslag op andere hulpbronnen. Voor de productie van één kilo gerecycled papier is bijvoorbeeld 170 liter water nodig. Bovendien kan een deel van het afval helemaal niet of slechts een beperkt aantal keren worden gerecycled. Vooral veel kunststoffen worden bij opeenvolgende recycling afgebroken en worden giftig.

Franklin-Wallis praat met de commercieel directeur van een plasticbedrijf die, in commentaar op de recente bedrijfsstrategie om klanten aan te moedigen gebruikte plastic zakken terug te brengen, zegt dat dit “absolute onzin is, nietwaar? Het is greenwashing… het meeste ervan is naar de stortplaats gegaan of naar de afvalenergiecentrale gegaan”. De baas van een recyclingbedrijf voor T-shirts vertelt hem dat als een werkelijk ‘circulaire economie’ waarin alle gebruikte producten worden gerecycled, mogelijk zou zijn, dit zou inhouden dat iemand kleding koopt, deze één keer draagt ​​en deze terugstuurt naar de producent zonder ze ooit te wassen. Het zou, zo zegt hij, “minder een gesloten systeem van ethische consumptie zijn dan het kapitalisme als een steeds sneller draaiend hamsterwiel”.

Franklin-Wallis bespreekt hoe het maken van winst een essentieel onderdeel is van recycling-, afvalbeheer- en sanitaire voorzieningen onder het kapitalisme. Over de hele wereld gebeuren dingen alleen als een bedrijf winst kan maken. Veel van de kleding die in het Westen bijvoorbeeld voor recycling wordt verzonden, wordt uiteindelijk naar landen in de ontwikkelingslanden verscheept, waar een groot deel ervan eenvoudigweg wordt gedumpt, omdat het winstgevender is om dat te doen dan om ze te recyclen. Rivieren zijn vervuild en de waterbronnen van mensen zijn vervuild, omdat bedrijven de winstdaling die zou voortvloeien uit het veilig dumpen van afval elders niet willen accepteren.

Franklin-Wallis beschrijft hoe leerlooierijen in India chroomafval illegaal op wegen dumpen, waardoor het grondwater vervuild raakt tot 4000 maal de door de Wereldgezondheidsorganisatie vastgestelde veilige drinklimiet. Dit soort inbreuken zijn onvermijdelijk in een systeem waarin de logica van winstbejag en concurrentie domineert. Ook zijn de milieuregels waaronder bedrijven opereren vaak door overheden in overleg met de grootste vervuilers ontworpen om zowel losjes genoeg te zijn om geen belemmering te vormen voor het maken van winst, als opzettelijk verwarrend te zijn voor de consument.

Ongelijkheid en klassenverschillen in de manier waarop mensen omgaan met verspilling en productie zijn ook inherent aan het kapitalisme. In Woestenij Franklin-Wallis vertelt vaak over rondleidingen door afvalfaciliteiten onder leiding van, en discussies over afval en recycling met, de bazen en managers van bedrijven. Waar hij zich tot de arbeiders verhoudt, is dat doorgaans eerder als waarnemer dan als directe gesprekspartner. Hoewel dit enigszins eenzijdige klassenperspectief het boek kleurt, is Franklin-Wallis nooit onkritisch over wat de bazen hem vertellen en staat hij ongelooflijk sympathiek tegenover de manier waarop arbeiders en armen worden getroffen door de ‘woestenij’ die hij bespreekt.

Als het om sanitaire voorzieningen gaat, concentreert Franklin-Wallis zich vooral op de gevolgen voor de arbeidersklasse. Op een manier die doet denken aan Friedrich Engels’ De toestand van de arbeidersklasse in Engeland, hij laat zien hoe de opmars van de industrie in de begindagen van het kapitalisme resulteerde in een ongelooflijke waardedaling van de levensstandaard van de arbeidersklasse. Hij beschrijft hoe de rivier de Theems in Londen “onvoorstelbaar vervuild was”, maar dat “ondanks de verrotte toestand van de rivier veel van de armste inwoners van de stad hun drinkwater nog steeds haalden uit gemeenschappelijke straatpompen”. Pas toen de stank de rijken en de gezondheid van hun arbeidsaanbod begon aan te tasten, zegt Franklin-Wallis, begon de heersende klasse serieus na te denken over verbeteringen van de sanitaire voorzieningen.

De arbeidersklasse en de armen die lijden onder ziekten die verband houden met afval en sanitaire voorzieningen zijn niet louter een historisch feit, maar een hardnekkige waarheid van het moderne kapitalisme. Franklin-Wallis wijst erop dat 1,7 miljard mensen nog steeds geen toegang hebben tot adequate sanitaire voorzieningen. Eén op de tien mensen wereldwijd consumeert onveilig drinkwater, wat er grotendeels verantwoordelijk voor is dat dagelijks 1200 kinderen onder de vijf jaar sterven aan diarree.

Naast het onderzoeken van de gevolgen voor de gezondheid en het milieu, benadrukt Franklin-Wallis hoe afval ontmenselijkt. Hij vertelt dat hij zich al ziek voelde door even rond te lopen op een vuilstortplaats vol kadavers van dieren. Maar zoals zijn boek duidelijk maakt, zijn veel mensen over de hele wereld gedwongen permanent in dergelijke omstandigheden te leven. Op dit punt had de analyse van Franklin-Wallis baat kunnen hebben bij een verwijzing naar het marxistische concept van vervreemding, of het idee dat kapitalistische en klassenmaatschappijen mensen doorgaans verwijderen van wat hen menselijk maakt, en hen vaak dwingen in werkelijk onmenselijke omstandigheden te leven.

Cruciaal is dat vervreemding verklaart hoe mensen uit de arbeidersklasse geen invloed hebben op, of daadwerkelijk verbonden zijn met, het productieproces. Terwijl mensen historisch gezien werkten om in bepaalde behoeften te voorzien en bij te dragen aan de samenleving, hebben onder het kapitalisme het individuele bestaan ​​en de persoonlijke doelen van arbeiders helemaal geen invloed op het productieve leven, en is de arbeid die mensen verrichten gedwongen en gericht op het maken van winst. Franklin-Wallis’ vraag over het waarom Wij ons verbergen voor ons afval is fundamenteel verkeerd gericht. WijVerberg je als arbeiders voor niets. Ons fundamenteel vervreemde bestaan ​​betekent dat wat wel en niet voor ons verborgen is, iets is dat anderen – namelijk de kapitalistische heersende klasse – voor ons beslissen.

De ontkoppeling van de massa arbeiders van de productie, en het afval dat deze genereert, is iets dat de kapitalistische klasse faciliteert en ondersteunt. De ‘wegwerpcultuur’ van het hedendaagse kapitalisme, waarin we worden aangemoedigd om te ‘kopen, kopen, kopen’ en weinig of niets te denken aan de verspilling die we daarbij helpen genereren, biedt enorme voordelen voor kapitalisten wier winsten afhankelijk zijn van de verkoop. dingen in steeds grotere hoeveelheden. Afval blijft voor ons verborgen omdat het goed is voor de bedrijfsvoering.

Sommige van de voorstellen die Franklin-Wallis aan het eind van het boek doet, zoals het rationaliseren van verpakkingen, zijn nuttig. Een probleem zo groot als verspilling – zelf een product van de interne logica van het kapitalisme – kan echter niet worden opgelost door iets anders dan een totale herstructurering van de productie en de klassenverhoudingen daarmee. Dit is de reden waarom de uiteindelijke conclusie van Franklin-Wallis – dat we simpelweg “minder spullen moeten kopen” – zo in duigen valt nadat een groot deel van de rest van het boek zo krachtig terechtkomt.

Franklin-Wallis eindigt Woestenij door na te denken over een waterfles: “Wie heeft dit ding gemaakt? Hoeveel levens heeft het geraakt, wiens handen, wiens lippen?” Afval is een product van mensen, waarbij hun arbeid belichaamd wordt in de creatie ervan. Maar pas als we het kapitalisme hebben afgeschaft, kunnen de productie en de verspilling rationeel worden georganiseerd in overeenstemming met de menselijke behoeften.
Bron: redflag.org.auLaat een antwoord achter