Het huidige panorama van de Bitcoin-markt heeft de aandacht getrokken vanwege de aanzienlijke prijsbewegingen. De Europese Centrale Bank (ECB) suggereert echter dat de huidige rally van bitcoin mogelijk niet op solide fundamenten is gebaseerd. Volgens een recent ECB-rapport kan de waargenomen volatiliteit worden toegeschreven aan tijdelijke en soms twijfelachtige factoren, zoals marktmanipulatie, de vraag naar illegale activiteiten en verkeerd gericht regelgevingsbeleid.

De bank wijst erop dat de recente rally van Bitcoin weliswaar opmerkelijk was, maar dat deze wordt aangedreven door kortstondige marktomstandigheden. De ECB identificeert drie hoofdredenen voor deze trend: aanhoudende manipulatie in een gedereguleerde markt, een toegenomen vraag als vehikel voor illegale transacties en tekortkomingen in de regelgeving. Deze elementen zetten volgens de ECB vraagtekens bij de duurzaamheid van de huidige groei van Bitcoin.

Bovendien waarschuwt de ECB voor de mogelijkheid van een nieuwe zeepbel, vergelijkbaar met eerdere hausse- en bustcycli van Bitcoin, vooral na de goedkeuring van cryptocurrency-gerelateerde exchange-traded funds (ETF’s). Dit perspectief zou, zoals de bank betoogt, tot aanzienlijke verliezen voor investeerders kunnen leiden en een negatieve impact op de samenleving kunnen hebben, waaronder milieuschade en ongelijke herverdeling van rijkdom.

De bezorgdheid over prijsmanipulatie wordt versterkt door de observatie van de ECB dat verminderde liquiditeit in perioden van recessie, zoals de recente ‘cryptowinter’, manipulatieve praktijken kan versterken. De rol van Bitcoin bij het faciliteren van criminele activiteiten zoals het witwassen van geld en ransomware-aanvallen wordt ook benadrukt, ondanks nalevingsmaatregelen van grote beurzen.

Het rapport bekritiseert de huidige regelgevingsaanpak en acht deze onvoldoende om kritieke zorgen zoals fraude, prijsopdrijving en gevolgen voor het milieu weg te nemen. De ECB benadrukt de noodzaak van krachtigere interventies, waaronder strengere regelgeving of zelfs verboden, om de risico’s die aan Bitcoin verbonden zijn, aan te pakken.

De afgelopen tien jaar heeft de banksector een verschuiving gezien in haar benadering van Bitcoin, waarbij sommige financiële instellingen een meer open houding tegenover de cryptocurrency hebben aangenomen, terwijl anderen hun scepsis behouden. Vooral de ECB heeft zich uitgesproken over haar bedenkingen ten aanzien van Bitcoin, waarbij leden van de raad van bestuur twijfels uitten over de levensvatbaarheid van de cryptocurrency als legitiem bezit.

Vrijwaring:

De standpunten en meningen die door de auteur of iemand anders in dit artikel worden geuit, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormen geen financieel, investerings- of ander advies. Investeren in of handelen in cryptocurrencies brengt een risico op financieel verlies met zich mee.

Source: https://portalcripto.com.br/bce-associa-a-alta-do-bitcoin-a-fatores-temporarios-e-manipulacao-de-mercado/Laat een antwoord achter