De afgelopen maanden zijn in Canada geprezen als een ‘stakingszomer’, ook al komt de realiteit misschien niet overeen met de hype. Maar zelfs als dit overdreven is – althans voor zover de gegevens over werkonderbrekingen op nationaal niveau aangeven – is er in het hele land sprake van een merkbare toename van de strijdbaarheid.

Als bewijs hoeft u niet verder te zoeken dan de provincie Manitoba. In het thuisland van een van de meest gekoesterde historische gebeurtenissen van de Canadese arbeidersbeweging – de algemene staking van 1919 in Winnipeg – werden tijdens recente onderhandelingsrondes relatief weinig werkonderbrekingen gezien. Maar na jaren van loononderdrukking door de overheid en een post-pandemische crisis in de kosten van levensonderhoud, leggen vakbondsleden in Manitoba massaal hun baan neer. Werknemers van provinciale Crown Corporations hebben beledigende aanbiedingen weggestemd, wekenlange piketlijnen in stand gehouden en een omstreden regering van de Progressieve Conservatieve (PC) uitgedaagd die nu herkozen wordt na jaren van gespannen relaties met de vakbonden.

Centraal in de mini-stakingsgolf van de provincie staat de Manitoba Government and General Employees’ Union (MGEU). MGEU vertegenwoordigt ongeveer 32.000 leden uit de publieke sector, Crown Corporations en particuliere aannemers en staat qua omvang op de tweede plaats na de Canadian Union of Public Employees (CUPE) Manitoba. Toch heeft MGEU de hele zomer ver boven haar gewicht gepresteerd, met meer dan 3.100 leden die aan stakingen deelnamen. Bovendien stemmen nog eens 11.000 leden van het ambtenarenapparaat momenteel over de vraag of ze zullen staken, waarbij de vakbond een “ja”-stem aanbeveelt.

De impact van de arbeidsstrijd van deze zomer op de kansen van de Manitoba Nieuwe Democratische Partij bij de verkiezingen in oktober is onzeker. Voor de arbeidersklasse van de provincie hebben de afgelopen maanden echter zowel sterke als zwakke punten aan het licht gebracht. Een toekomstige regering van de Nieuwe Democratische Partij (NDP) zou de vooruitzichten van de werkende bevolking kunnen verbeteren, maar een diepere organisatie van werknemers uit de publieke en private sector – vakbonden en niet-vakbonden – zal nodig zijn om een ​​zomer van ontevredenheid om te zetten in duurzame actie voor verandering.

Het openingssalvo voor de stakingszomer in Manitoba was de staking van 1.400 werknemers bij Manitoba Liquor and Lotteries (MBLL), de Crown Corporation die Liquor Marts en gokfaciliteiten in de hele provincie exploiteert. Door de onverzettelijkheid van de werkgever en overheidsbemoeienis zaten deze werknemers sinds maart 2022 zonder contract.

MGEU begon op 19 juli met een roterende stakingsactie nadat de contractonderhandelingen met MBLL waren vastgelopen. Sommige MGEU-leden bleven aan het werk, terwijl anderen strategische stakingen voerden in een poging druk uit te oefenen op de werkgever ten aanzien van belangrijke vakbondseisen. Toch werd er aan de onderhandelingstafel weinig vooruitgang geboekt. Als reactie hierop riep de vakbond op 8 augustus een totale staking uit, nadat de werkgever MGEU in de dagen ervoor had laten weten dat het werknemers van verschillende locaties zou buitensluiten.

Tijdens de staking leken Manitoba Liquor and Lotteries zich meer bezig te houden met onderhandelen in de media dan met het bereiken van een schikking. Op 21 augustus kwam het nieuws dat de bemiddelaar die werd ingeschakeld om de twee partijen te helpen tot een akkoord te komen blijkbaar bindende arbitrage had “aanbevolen” om het geschil te beëindigen. Of dit was tenminste het verhaal dat de werkgever publiekelijk wilde vertellen. Zoals het vakbondspersoneel later zou verduidelijken, werd de optie van arbitrage slechts terloops genoemd en nooit formeel aanbevolen. Gezien de onwil van MBLL om af te wijken van het aanvankelijke loonaanbod van 2 procent, was het onwaarschijnlijk dat arbitrage de loonproblemen van de vakbond adequaat zou hebben aangepakt. Belangrijker nog: bindende arbitrage zou de vakbondsleden hebben verhinderd om over de definitieve voorwaarden van hun contract te stemmen.

Minder dan een week later stemden de arbeiders voor een voorlopig akkoord, na ruim een ​​maand van arbeidsacties op drieënzestig Liquor Mart-locaties en distributiecentra. Hoewel de eindafrekening enigszins tekortschoot aan de looneisen van de vakbond, zorgde de staking er niettemin voor dat de werkgever en de provinciale overheid hun beledigende loonvoorstellen terugdraaiden.

MGEU-leden zorgden voor een samengestelde loonsverhoging van 12 procent gedurende de vier jaar dat het contract liep, met extra loonstijgingen voor nieuwere, lager betaalde werknemers. Uiteindelijk accepteerde de vakbond deze schikking omdat deze gepaard ging met uitgebreide aanpassingen van de loonschalen, gekoppeld aan het provinciale minimumloon, dat op 1 oktober zal stijgen.

“Net nu de vijf weken durende staking voor drankarbeiders eindigt, begint er weer een nieuwe”, aldus het MGEU-persbericht waarin werd aangekondigd dat 1.700 leden van Manitoba Public Insurance (MPI) een dag na de MBLL-deal staakten. Net als bij de eerdere staking concentreerde het MPI-geschil zich op de lonen. Hoewel leden bij de openbare autoverzekeraar aanzienlijk meer verdienen dan hun vakbondscollega’s bij MBLL, hebben ze in vier jaar tijd niet eens een nominale salarisverhoging gezien. De werkgever is, opnieuw geïnstrueerd door de provincie, doorgegaan met het aanbieden van jaarlijkse verhogingen van 2 procent, na jaren van bevroren lonen en inflatie.

Nu de vakbond de hulp van een bemiddelaar heeft ingeroepen, bestaat er hoop dat het patroon dat bij MBLL is vastgesteld MPI in beweging kan brengen.

Dan is er nog het geval van de werknemers van Manitoba Land Titles, de organisatie die verantwoordelijk is voor het provinciale kadaster, maar beheerd wordt door de particuliere aannemer Teranet. Deze MGEU-leden zijn sinds 21 juli in staking en zijn nu op weg naar bindende arbitrage nadat de werkgever weigerde toe te geven aan loonsverhogingen. Volgens de arbeidswet van Manitoba kan de vakbond of de werkgever na zestig dagen staking het geschil voorleggen aan arbitrage.

De grootste onderhandelingseenheid die nog steeds een stakingsactie overweegt, bevindt zich echter in de provinciale overheidsdienst. Als 11.000 ambtenaren van de MGEU op 6 oktober een stakingsmandaat zouden indienen, zou dat werkelijk historisch zijn. Ambtenaren van vakbonden hebben niet alleen nooit in Manitoba gestaakt, maar hebben ook nooit gestemd om een ​​staking goed te keuren, ondanks eerdere pogingen van vakbondsleiders en activisten.

Hoewel de stakingsactiviteit in Manitoba de afgelopen jaren nauwelijks is afgenomen, is het niet verrassend dat de zaken nu overkoken. De provinciale regering van de PC heeft tijdens haar ambtstermijn het collectieve onderhandelingsproces met een voorhamer aangepakt, waardoor de post-pandemische crisis in de kosten van levensonderhoud voor vakbondsleden van Crown Corporations en de publieke sector is verergerd.

De zomerstakingen werden vormgegeven door een direct mandaat van het kantoor van premier Heather Stefanson, dat dicteerde dat werkgevers de vakbonden niet meer dan 2 procent jaarlijkse loonsverhoging mochten aanbieden. Terwijl de regering publiekelijk beweerde ‘af te blijven’ bij collectieve onderhandelingen, gaven brieven aan medewerkers van MBLL en MPI, waarin het ‘brede monetaire mandaat’ van de regering werd uiteengezet, anders aan.

Als het gaat om inmenging in onderhandelingen in de publieke sector, heeft Stefanson de erfenis van haar voorganger, de voormalige conservatieve premier Brian Pallister, voortgezet. In 2017 heeft de regering van Pallister wetgeving aangenomen die voorschrijft dat alle nieuwe collectieve overeenkomsten in de publieke sector moeten beginnen met een loonstop van twee jaar, gevolgd door een stijging van 0,75 procent in jaar drie en 1 procent in jaar vier.

In wat een daad van pure bedrog leek te zijn, werd de zogenaamde “Public Services Sustainability Act” nooit tot wet uitgeroepen, ondanks dat deze door de wetgevende macht was aangenomen. Niettemin handelde de regering, zoals de vakbonden die de wet voor de rechtbank hadden aangevochten, alsof de wet van kracht was, door werkgevers in de publieke sector en Crown te instrueren zich aan de loonrichtlijnen te houden. De vakbonden hadden aanvankelijk succes bij de toenmalige Court of Queen’s Bench, maar verloren later in hoger beroep, vanwege de ‘tijdelijkheid’ van de beperking van collectieve onderhandelingsrechten door de wet. Het Hooggerechtshof van Canada weigerde de zaak van de vakbonden te behandelen, net voordat de regering de wet uiteindelijk ‘introk’, ook al werd deze nooit formeel ten uitvoer gelegd.

Gedurende de periode dat de wet zogenaamd niet van kracht was, veroorzaakten de acties van de regering verschillende stakingen bij Manitoba Hydro en de Universiteit van Manitoba, allemaal het gevolg van loonrepressie en inmenging.

De pogingen van Stefanson om werknemers een loonsverhoging van 2 procent op te leggen zijn in tegenspraak met haar eerdere bewering dat zij een nieuwe koers in de onderhandelingen met de vakbonden in de publieke sector zou uitstippelen, wat zowel de vakbondsleden als het publiek irriteert. De vakbond heeft haar looneisen strategisch gekoppeld aan de salarisverhogingen die Stefanson en andere leden van de provinciale wetgevende macht hebben ontvangen. Als loonsverhogingen in lijn met de inflatie goed genoeg zijn voor de premier of haar wetgevers, zo betoogt de vakbond, dan zijn ze ook goed genoeg voor de werknemers.

Zoals de MGEU opmerkte, verdienden veel MBLL-werknemers voordat ze gingen staken nauwelijks meer dan het minimumloon. Het basissalaris bij Liquor Marts in het laatste jaar van het laatste contract bedroeg slechts $14,91 per uur, terwijl een werknemer met 2.000 gewerkte uren zijn loon zou zien stijgen naar $19,08 per uur. Ter context: het provinciale minimumloon zal in de herfst stijgen naar $15,30.

De gierigheid van de provincie heeft niets te maken met het vermogen van MBLL of andere Crown Corporations om te betalen, maar alles met de langetermijndoelstellingen van de PC-regering, namelijk publieke bezuinigingen en privatisering. Na de stakingsschikking meldde de Winnipeg Free Press dat de MBLL in 2022-2023 een recordwinst van $ 741 miljoen boekte. Het verhaal is vergelijkbaar bij MPI.

Voorlopig zou de stakingsgolf in Manitoba samen met de zomer langzaam kunnen eindigen. Maar veel hangt af van wat er de komende weken en maanden gebeurt, vooral als het gaat om de provinciale verkiezingen. Uit de laatste peilingen blijkt dat bijna de helft van de waarschijnlijke kiezers van plan is de hefboom voor de NDP over te halen, wat een overwinning op 3 oktober voorspelt.

Ambtenaren zullen hun stem voor het stakingsmandaat slechts enkele dagen na de verkiezingen teruggeven. Of de Nieuwe Democraten de macht overnemen of dat de PC’s aan de macht blijven, zal een enorme impact hebben op de uitkomst van de onderhandelingen.

Bovendien heeft NDP-leider Wab Kinew een aantal belangrijke beloften gedaan aan de arbeidersbeweging in de provincie, waarvan de belangrijkste de raadpleging en goedkeuring van anti-schurftwetgeving zijn. Tijdens de MBLL-staking werd de werkgever betrapt op het inhuren van vervangende werknemers in drankdistributiemagazijnen, wat aantoont waarom anti-schurftwetgeving niet alleen van vitaal belang is voor vakbondsleden uit de particuliere sector, maar voor alle werknemers. Natuurlijk is het kiezen van een NDP-regering in Manitoba niet het uiteindelijke doel – het is slechts een onderdeel van de bredere inspanning om de invloed van de arbeidersklasse te versterken.

De arbeidersbeweging in Manitoba heeft te veel jaren geleden onder de duim van de pc’s. Dit is het moment om de energie van de arbeidsgolf van deze zomer te benutten en eisen te stellen aan hogere lonen en betere bescherming van de werkplek voor alle werknemers in de provincie.

Bron: jacobin.comLaat een antwoord achter