Het is een aanklacht tegen het Australische kapitalisme dat, meer dan 230 jaar na de invasie van dit continent door het Britse Rijk en de daaruit voortvloeiende onteigening en wijdverbreide moordpartijen op de oorspronkelijke bewoners, de meeste inheemse volkeren nog steeds tot de allerlaagste sociale groep behoren.

Ondanks al het gepraat over het dichten van de kloof, worden de levens van de inheemse bevolking er niet beter op. Er is weinig verbetering opgetreden in de bijna vijftig jaar die zijn verstreken sinds het Henderson-rapport uit 1975 over armoede. Aboriginals en Torres Strait Islanders blijven het sociaal en economisch achtergestelde en gemarginaliseerde deel van de Australische arbeidersklasse, en worden nog steeds geconfronteerd met afschuwelijke onderdrukking en diepgewortelde discriminatie.

Op vrijwel elke maatstaf – werkgelegenheid, inkomen, gezondheid, levensverwachting, onderwijs, dakloosheid, spaargelden, gevangenisstraffen, eigenwoningbezit en kwaliteit van huisvesting – zijn inheemse volkeren veel slechter af dan de massa van de bevolking.

Laten we beginnen met de inkomens. Uit de volkstelling van 2021 blijkt duidelijk dat het gemiddelde wekelijkse gezinsinkomen voor inheemse volwassenen $825 bedroeg, vergeleken met $1.141 voor niet-inheemse volwassenen. In het Northern Territory ontvingen inheemse volwassenen minder dan een derde van het aantal niet-inheemse volwassenen (een schrikbarend lage $465, vergeleken met $1.485).

Het aandeel inheemse volwassenen dat in huishoudens leeft met een inkomen in de onderste helft van de inkomensverdeling daalde met slechts een schamele 2 procent, van 69 procent in 2011 naar 67 procent in 2021. Inheemse Australiërs zijn enorm oververtegenwoordigd in het lagere gezinsinkomen In deze categorieën leeft 35 procent van de inheemse volwassenen in huishoudens in de onderste 20 procent van de inkomens.

Ongeveer 30 procent van de inheemse huishoudens leeft in armoede; ruim 120.000 inheemse mensen leven onder de armoedegrens. Eén gevolg hiervan is dat de inheemse bevolking in New South Wales 6 procent van de gehele dakloze bevolking uitmaakt.

Inheemse kinderen hebben de hoogste armoedecijfers van alle groepen in Australië. De helft leeft in gezinnen met een inkomen onder de armoedegrens, vergeleken met 18 procent van de niet-inheemse kinderen.

In 2008 hebben federale, staats- en territoriumregeringen zich tot doel gesteld om de werkgelegenheidskloof tussen inheemse volkeren en andere Australiërs binnen tien jaar te halveren. Dat vereiste dat tegen 2018 de arbeidsparticipatie van inheemse volkeren moest worden verhoogd van 48 procent naar 60 procent (voor andere Australiërs was dat 72 procent). Maar ten tijde van de volkstelling van 2021 was er nauwelijks sprake van enige verbetering: de arbeidsparticipatie van de inheemse bevolking bedroeg nog steeds slechts 51 procent, terwijl die voor andere Australiërs 74 procent bedroeg.

Uit de volkstelling van 2021 bleek ook dat het werkloosheidspercentage voor de inheemse bevolking 12 procent bedroeg, meer dan het dubbele van het algemene percentage. Voor degenen die in afgelegen en zeer afgelegen gebieden wonen, is het aanzienlijk erger, met werkloosheidscijfers tussen de 15 en 25 procent. Deze penibele situatie is gedeeltelijk te wijten aan de annulering door de federale overheid in 2021 van het Community Development Program, waardoor duizenden inheemse mensen in afgelegen gebieden op de werkloze schroothoop terechtkwamen.

Zelfs voor inheemse volkeren die in de grote steden wonen, is het werkloosheidspercentage nog steeds het dubbele van dat van andere werknemers, en het is zelfs nog erger in gebieden als West-Sydney, waar veel inheemse mensen wonen.

Terwijl de afgelopen kwart eeuw een kleine inheemse middenklasse van managers, eigenaren van kleine bedrijven, overheidsbureaucraten en goedbetaalde advocaten en andere professionals is ontstaan, is de kans nog steeds veel groter dat inheemse mensen die werken in slecht betaalde arbeidsbanen terechtkomen. 18,1 procent vergeleken met 11,8 procent van de totale bevolking) en in andere lager betaalde banen, verkoopassistenten en administratieve banen dan als professionals (14,2 procent vergeleken met 24,7 procent) of managers (8,3 procent vergeleken met 13,7 procent)

De meeste armoede in Australië is zogenaamde relatieve armoede, maar sommige inheemse gemeenschappen worden hiermee geconfronteerd absoluut armoede, wat resulteert in hoge kindersterfte en ernstige ondervoeding. Dit is met name het geval in een aantal afgelegen gemeenschappen, die over totaal ontoereikende infrastructuur en gezondheidsvoorzieningen beschikken en geteisterd worden door ziekten die in de rest van het land grotendeels zijn uitgeroeid.

Ongeveer 50 procent van de inheemse volwassenen is afhankelijk van een of andere vorm van uitkering. Alleenstaande ouders zijn bijzonder kwetsbaar voor armoede, en een relatief groot deel is afhankelijk van de ouderschapsuitkering: meer dan 15 procent van de jonge inheemse vrouwen, vergeleken met ongeveer 4 procent van de niet-inheemse vrouwen.

Inheemse mensen lijden vaker aan een slechte gezondheid en invaliditeit dan niet-inheemse mensen. Dit leidt ertoe dat de levensverwachting ongeveer acht jaar korter is dan die van niet-inheemse mensen. Een slechte gezondheid beperkt de kansen op werk en legt een aanzienlijke last op de individuen en gemeenschappen die voor zieken en gehandicapten zorgen, vooral daar waar ondersteunende diensten ontoereikend of onbestaande zijn.

Gezinnen die afhankelijk zijn van openbare of particuliere huurwoningen zijn veel kwetsbaarder voor armoede. Bijna 60 procent van de inheemse bevolking is gehuisvest in een of andere vorm van huurwoningen, vergeleken met ongeveer 30 procent van de totale bevolking, en de woningen zijn doorgaans van slechte kwaliteit. De omstandigheden zijn slechter voor degenen die in kampen aan de rand van plaatsen als Alice Springs wonen.

Inheemse mensen hebben veel meer kans op overbevolking of dakloosheid. Crisisondersteuning voor inheemse vrouwen en kinderen die aan huiselijk geweld ontsnappen, is totaal ontoereikend.

Inheemse volkeren zijn ook sterk benadeeld in het onderwijssysteem. Armoede is een belangrijke factor die de toegang tot hoogwaardige leerervaringen belemmert. Inheemse volkeren ervaren doorgaans een cijfer van schoolbezoek, prestaties, retentie en afronding dat ver onder dat van de algemene bevolking ligt. Dit draagt ​​op zijn beurt bij aan een hogere werkloosheid, lagere gezinsinkomens en een hoger armoedecijfer.

Bijna de helft van de inheemse bevolking (49 procent) heeft geen diploma hoger dan middelbaar onderwijs, vergeleken met 31 procent van de andere Australiërs. Ongeveer 12 procent van de inheemse bevolking behaalt een universitaire kwalificatie van een bachelordiploma of hoger, vergeleken met ongeveer 37 procent van de andere Australiërs.

Voor de 6,7 procent van de inheemse bevolking die vóór het tiende jaar de school verlaat, bedraagt ​​het werkloosheidspercentage ruim 25 procent. Voor degenen zonder diploma buiten de middelbare school is het percentage 16,7 procent.

Inheemse bevolkingsgroepen hebben een grotere kans op een verminderde levenskwaliteit als gevolg van een slechte gezondheid, op een handicap en op jongere leeftijd om te sterven dan de niet-inheemse bevolking. Slechtere werkgelegenheidskansen, onderwijs en huisvesting hebben een beslissende invloed op de gezondheidsresultaten. Gezondheidsrisicofactoren (bijvoorbeeld roken, alcoholmisbruik) en andere risicofactoren (bijvoorbeeld slechte huisvesting, blootstelling aan geweld) zijn veel erger voor inheemse volkeren.

De gevolgen van armoede beginnen bij de geboorte. Baby’s van inheemse moeders hebben veel meer kans op een laag geboortegewicht vergeleken met niet-inheemse moeders; en de inheemse kindersterfte is het dubbele van die van niet-inheemse zuigelingen. Inheemse kinderen hebben een hoog ziektepercentage, een groter risico op verwondingen als gevolg van ongelukken, een hoger risico op astma en lagere ontwikkelingsprestaties.

Om de zaken nog erger te maken, ervaren inheemse volkeren een veel lagere toegang tot gezondheidszorg dan de algemene bevolking, ook al lopen ze twee keer zoveel kans om in het ziekenhuis te worden opgenomen.

Het inheemse gevangenschapspercentage is ruim twaalf keer zo hoog als dat van de rest van de bevolking: 2.470 personen per 100.000 vergeleken met een totaal aantal gevangenen van 206 per 100.000. Alleen al in New South Wales, waar volgens het Bureau of Crime Statistics and Research de inheemse bevolking iets minder dan 4 procent van de bevolking uitmaakt, waren ze in februari 2023 goed voor een recordaantal van 29,7 procent van de volwassen gevangenispopulatie van de staat.

De situatie wordt alleen maar erger. In Victoria is het aantal inheemse gevangenen tussen 2012 en 2022 met 42,1 procent gestegen.

Voor inheemse vrouwen, die door de politie routinematig worden gearresteerd wanneer ze zichzelf verdedigen bij binnenlandse onlusten en die duidelijk in het nadeel zijn bij het verkrijgen van toegang tot juridische ondersteuning, is de situatie zelfs nog erger. In juni 2023 was het aantal gevangenen voor inheemse vrouwen gestegen tot 15 maal het percentage voor alle vrouwen: 467 per 100.000 voor inheemse vrouwen, vergeleken met 31 per 100.000 voor alle vrouwen.

Inheemse gevangenschap, die overwegend voor kleine vergrijpen of lange perioden in voorarrest in afwachting van een hoorzitting bestaat, ontwricht zowel het leven van de gevangene als dat van zijn familie. Het vergroot de armoede en vergroot het risico op gezinsbreuk, geweld, dakloosheid en verslaving.

Armoede – het gebrek aan geld, banen, ontoereikende huisvesting en gebrek aan goede gezondheidszorgvoorzieningen – gecombineerd met het intergenerationele trauma veroorzaakt door onteigening en de poging tot vernietiging van de inheemse cultuur – leidt tot het uiteenvallen van persoonlijke en sociale relaties, chronische geestelijke gezondheid en verslavingsproblemen, huiselijk geweld en hoge gevangenisstraffen. Dit is de ‘verdeeldheid op basis van ras’ die de Australische samenleving teistert, en niet het voorstel om de symbolische vertegenwoordiging van de inheemse bevolking in het parlement te vergroten, dat verantwoordelijk is voor talloze beleidsmaatregelen die de inheemse achterstand versterken.

Deze situatie zal niet veranderen, laat staan ​​overwonnen worden, zonder een massale strijd van zowel de inheemse bevolking als de massa van de rest van de arbeidersklasse. En hoewel het van cruciaal belang is om te strijden voor specifieke hervormingen om de levens van de inheemse bevolking te verbeteren, zoals betere kansen op werk, een uitbreiding van de volkshuisvesting, betere dienstverlening en gezondheidszorg in afgelegen gemeenschappen en basismaatregelen om sterfgevallen tijdens gevangenschap te voorkomen, is het gebrek aan Elke significante vooruitgang bij het dichten van de kloof in de afgelopen 25 jaar onderstreept het feit dat een paar veranderingen aan de randen lang niet genoeg zullen zijn.

Er zullen veel fundamentelere veranderingen nodig zijn in de manier waarop de Australische samenleving als geheel functioneert om de inheemse onderdrukking te elimineren. Dit gaat niet gebeuren binnen de grenzen van het op winst gerichte kapitalistische systeem. De heersende klasse en haar aanhangers in alle grote partijen zijn eenvoudigweg niet van plan het geld en de middelen te investeren die nodig zijn om een ​​gezondheidszorgsysteem te verbeteren dat er niet in slaagt tegemoet te komen aan de behoeften van de massa van de arbeidersklasse, laat staan ​​die van de inheemse bevolking, of zich te engageren in de enorme uitbreiding van de volkshuisvesting die nodig is om de huisvestingscrisis op te lossen of om werknemers adequate lonen te betalen of om de kinderopvang- en ouderenzorgsystemen te stimuleren.

Ook zullen de bazen niet bereid zijn om de politie serieus aan banden te leggen, laat staan ​​om het gevangenissysteem te ontmantelen, aangezien dit repressieve staatsapparaat niet alleen van vitaal belang is voor de vervolging van de inheemse bevolking, maar ook om de massa van de uitgebuitenen op hun plaats te houden en de heersers te beschermen. ‘kapitaal en investeringen.

De realiteit is dat de hele bestaande orde ontworteld moet worden in een revolutionaire strijd. Wat nodig is, is een socialistische samenleving die menselijke behoeften boven bedrijfswinsten stelt en inheemse volkeren in staat stelt echte controle over hun leven te krijgen. Dat maakt het tot een cruciale taak om een ​​beweging op te bouwen die alle uitgebuiten en onderdrukten verenigt in een klassenoorlog tegen de rijken en machtigen.
Bron: redflag.org.auLaat een antwoord achter